การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

  บทความต้องไม่มีการส่งไปพิมพ์ที่อื่น

 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.

  บทความต้องจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดให้

 • Where available, URLs for the references have been provided.

  บทความต้องอ้างอิงตามที่ได้กำหนด

 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมลที่ได้กรอกลงในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้เพื่อการทำงานในวารสารเท่านั้น จะไม่มีการเผยแพร่หรือแจกจ่ายให้หน่วยงานอื่น