ติดต่อ

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353930 โทรสาร 045-353937

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี
บรรณาธิการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 0815470850/045353930

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

สังคม ศรีมหันต์
เบอร์โทรศัพท์ 0952341305 /045353930