หลักนิติธรรมกับการลงโทษจำคุก

ผู้แต่ง

  • ศลทร คงหวาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

หลักนิติธรรม, โทษจำคุก, The Rule of Law, Imprisonment

บทคัดย่อ

หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ถือเป็นหลักการพื้นฐานของการบังคับใช้โทษจำคุก (Imprisonment) เนื่องจากหลักนิติธรรม เป็นรากฐานที่สำคัญการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐสมัยใหม่ต้องยึดหลักนิติธรรม เป็นหลักการพื้นฐานของการปกครอง และออกกฎหมายที่ดีที่จะนำไปบังคับใช้กับประชาชนในรัฐ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ สิทธิขั้นพื้นฐาน อันเป็นสากล ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่าหลักนิติธรรมสำหรับผู้ต้องโทษจำคุก ยังไม่มีการกล่าวอ้างถึง หลักนิติธรรมในส่วนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยังคงให้ความสำคัญเฉพาะผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนหรือผู้ต้องขังก่อนพิจารณาคดีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ต้องโทษจำคุก ก็จะนำตัวไปขังไว้ตามระยะเวลาของคำพิพากษาในเรือนจำ ซึ่งการใช้โทษจำคุก ผู้ต้องโทษจำคุกย่อมได้รับผลกระทบต่อ ร่างกาย จิตใจ หรือบุคลิกภาพ ผลกระทบเหล่านี้ การใช้หลักนิติธรรมในมิติที่เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน อันเป็นสากล ย่อมมีประโยชน์ต่อผู้ต้องโทษจำคุก เพราะหลักนิติธรรมเป็นหลักการพื้นฐานของการใช้โทษจำคุก เมื่อผู้ต้องโทษจำคุกพ้นโทษไปแล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเช่นคนปกติทั่วไปในสังคม ไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ อันเป็นการป้องกันสังคมได้อย่างแท้จริง

 

The Rule of Law and Imprisonment

The Rule of Law is a basic legal principle. It provides foundation for democracy. The modern state must be served by the Rule of Law as a fundamental principle of administration.  Good legislation needed to enforce the people in the state must comply with principles of human rights, dignity or a universal fundamental right. The Rule of Law related to prisoners has not been mentioned. The Rule of law regarding Criminal Justice System focuses on pre-trial prisoners. When an offender is sentenced to prison according to the duration of the court sentences, he/she will get physical and mental impacts including personality. Using the Rule of Law related to principles of human rights, dignity or a universal fundamental right is useful for prisoners. As a result of imprisonment under the Rule of Law, the offender can live in a society as a normal person, there will be no recidivism and it can really protect the society.

Downloads