บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                    มหาวิทยาลัยมหิดล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์        ข้าราชการบำนาญ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
7. รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ                      ข้าราชการบำนาญ
8. รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ       มหาวิทยาลัยมหิดล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์      มหาวิทยาลัยพะเยา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กองบรรณาธิการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7. อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฝ่ายจัดการและธุรการ
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีคำ                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1. นางสาวอนงค์ โถยะโล                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. นายปฐมพงษ์ เมืองขาว                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. นางสาวสุดารัตน์  ยาวิเลิง                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย