บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อาจารย์วรณัฐ บุญเจริญ                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                    มหาวิทยาลัยมหิดล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์        ข้าราชการบำนาญ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
7. รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ                      ข้าราชการบำนาญ
8. รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ       มหาวิทยาลัยมหิดล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์      มหาวิทยาลัยพะเยา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12. นายเกรียงไกร เจียมบุญศรี                              ทนายความบริษัท อีเอส เคาน์เซล จำกัด

กองบรรณาธิการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฝ่ายจัดการและธุรการ
1. นางสาวอนงค์ โถยะโล                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. นายปฐมพงษ์ เมืองขาว                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. นางสาววิภารัตน์ หวลคำ                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4. นางสาวสุดารัตน์ ยาวิเลิง                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                       มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์           ข้าราชการบำนาญ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย             มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
6. รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7. รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ                       ข้าราชการบำนาญ
9. รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง                ข้าราชการบำนาญ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ       มหาวิทยาลัยมหิดล
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์        มหาวิทยาลัยพะเยา
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล               มหาวิทยาลัยพะเยา
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

* มีการเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 3827/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3827/2562 (ฉบับปัจจุบัน)
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2006/2562 (เดิม)
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 6888/2561 (เดิม)
- คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 747/2560 (เดิม)