สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสารฯ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งการพัฒนายกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ISSN (Print) : 2539-7222

กำหนดการตีพิมพ์ (Publication Date) วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ

จำนวนฉบับต่อปี (Publication Frequency)
      ฉบับที่  1   เดือน มกราคม – มิถุนายน
      ฉบับที่  2   เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

Vol. 6 No. 2 (2022): July - December 2022

The Journal of Law, Public Administration and Social Science. School of Law Chiang Rai Rajabhat University
Vol.6  No.2 (July – December 2022)

Published: 2022-07-27

Legal Measures Related to the Collection of Environmental Taxation: A Case Study of the Collection of Packaging Tax

สิริญญารัตน์ อุ่นใจ, ธานี วรภัทร์

185-205

Legal Problems in Relation to Enforced Disappearance

ปิติวรรณ ตันติชัยนุสรณ์, สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ

207-224

View All Issues