วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

The Journal of Law, Public Administration and Social Science. School of Law Chiang Rai Rajabhat University

ISSN 2539-7222

เปลี่ยนชื่อวารสารฯ เป็น
วารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
CRRU Law, Political Science and Social Science Journal
ISSN 2985-1165 (Print)
ISSN 2985-1173 (Online)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
กองบรรณาธิการวารสารฯ