กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแจ้งว่า หากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัย นักวิชาการตลอดจนนักศึกษา ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรรมการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หรือได้รับการยกเว้นการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ขอความร่วมมือให้ผู้เขียนบทความ ส่งหลักฐานดังกล่าวเพื่อกองบรรณาธิการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย
โดยส่งเอกสารมาที่ E-mail: lawcrru.ejournal@gmail.com