เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ จึงได้ดำเนินการแต่งตั้ง อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการดูแลวารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU Law, Political Science and Social Science Journal) ISSN 2985-1165 (Print) และ ISSN 2985-1173 (Online) ต่อไป