การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Main Article Content

รจนา วานนท์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือบุคลากรสายวิชาการจำนวน 30 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการประเมินการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.69, S.D. = 0.42)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles

References

ณัฐวร เจ้าสกุล. (2551). การพัฒนาระบบตนแบบสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรผานเว็บกรณีศึกษา บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
นพพล ทิวาวงษ์. (2554). ระบบสารสนเทศบนเว็บสำหรับการประเมินการทำงาน กรณีศึกษา : กองบัญชาการกองทัพไทย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
บรรพต พิจิตรกำเนิด. (2559). ระบบสารสนเทศคุณภาพเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์, 10(2), 75-92.
รจนา วานนท์. (2558). ศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. รายงานวิจัย.
สมิต สัชฌุกร. (2537). การสรางและรักษาคุณภาพดวยมาตรฐานการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร: เอกสารประกอบการ สัมมนา, มปท.
องอาจ นัยพัฒน์. (2558). การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา: กรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ เพื่อการพัฒนา. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 21(1), 15-33.
โอภาส เอี่ยมศิริวงศ. (2555). การวิเคราะหและออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น.