การเสริมสร้างจิตตปัญญาทางพระพุทธศาสนาในการป้องกัน แก้ไขการอัตวินิบาตกรรมของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

สี สร้อยสน
พระครูจินดาสารานุกูล
กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา
พระครูกิตติคุโณภาส

บทคัดย่อ

การเสริมสร้างจิตตปัญญาทางพระพุทธศาสนาในการป้องกันแก้ไขการอัตวินิบาตกรรมของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี มนุษย์ควรมีศาสนาเป็นที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวจิตใจโดยเฉพาะในยามมีทุกข์ จะเห็นว่าศาสนาไม่ได้มีบทบาทเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างที่ควรจะเป็นทั้งๆที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าหลักคําสอนของศาสนาและน่าจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาความทุกข์ของพวกเขาได้ แต่การที่วัยรุ่นไม่สามารถใช้ศาสนาเป็นที่พึ่งในยามมีความทุกข์ เป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าในใจหลักคําสอนของศาสนาอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะนําไปใช้แก้ปัญหาของตัวเองได้ การแก้ไขปัญหาการอัตวินิบาตกรรมนั้น ต้องเริ่มต้นจากการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มีความปลอดภัย การมีคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความสุขด้านจิตใจเกิดขึ้นก่อนเป็นเบื้องต้น ความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากความรู้สึกพอใจในตนเอง รู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่า มีความหมาย ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นมนุษย์ต้องรู้จักพัฒนาตนเองทั้ง 4 ด้านคือ กาย ศีล จิตและปัญญา รวมถึงการนําหลักของพุทธศาสนาที่กล่าวว่า“ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว”เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อไปสู่ทางเดินชีวิตที่ดีได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

พระครูจินดาสารานุกูล , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประเทศไทย

3Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

mahamakut Buddhist University, Srilanchang Campus, Thailand.

พระครูกิตติคุโณภาส , Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

References

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.(2539),พระไตรปิฎกภาษาไทย,ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Spirituality of Sick Buddhist Monks (จิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ),(ออนไลน์),
Journal of Nursing Science and Health Vol 35 No 2 (2012): หน้าบทนำ.
Copyright (c) 2017 Journal of Health Science-, วารสารวิชาการสาธารณสุข
สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,หน้าบทนำ.
การฆ่าตัวตาย, (ออนไลน์), http://wow.in.th/ei5G, สืบค้นวันที่ 20 กันยายน 2562.