ต้นแบบและบทเรียนการพัฒนาไร่นาสวนผสมของเกษตรกร จังหวัดอำนาจเจริญ

Main Article Content

พระสังวาน สายเนตร
พระสิริชัย ธมมจโร
ศราวุธ ขันธวิชัย
ประยงค์ ศรไชย

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ไร่นาสวนผสมของเกษตรกร เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินลี้ยงชีวิตของชาวนาหรือเกษตรกร ได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงการพัฒนารูปแบบและบทเรียนการทำไร่นาสวนผสม พบว่าการพัฒนา คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จัดระบบการพัฒนา มีการนำหลักการวิชาการ แนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติ


แนวคิดพุทธธรรมต้นแบบและบทเรียนตามกรอบเศรษฐกิจพอเพียงในการทำไร่นาสวนผสม โดยนำหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับเกษตรกร คือ สันโดษ สุจริต พรหมวิหาร สังคหวัตถุ เบญจศีล เบญจธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีกรอบในการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้และมีคุณธรรม รู้ถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ดังนั้น พุทธธรรมที่นำมาใช้ในกรอบ ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงเกี่ยวกับรู้จักความพอประมาณ ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ความมีระเบียบวินัยปรับตน ในตั้งอยู่ในค่านิยมของสังคม เป็นคนเข้าใจรอบครอบ รอบรู้ รู้จักเหตุผล ตน ประมาณ กาลเวลาบุคคลและผู้นำของสังคม และการเป็นผู้นำแนวปฏิบัติของผู้นำระดับรัฐและประเทศชาติ


วิธีบูรณาการธรรมะที่เหมาะสมตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทราบถึงความคุ้มค่าและมีคุณค่าของการจัดทำไร่นาสวนผสม ผลของการศึกษาวิจัยพบความคุ้มค่าและมีคุณค่า มี 2 ทาง คือ ทางกายภาพและจิตวิทยา ทางกายภาพได้พัฒนาให้ดีขึ้นคุ้มค่า คุณค่า การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พานิชยกรรม โดยการปรับมัตตัญญุตา อัตตัญญุตา เข้ากับความพอประมาณ ปรับธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา เข้ากับความมีเหตุผลและปรับกาลัญญุตา ปริสัญญุตา ปุคคลัญญุตาเข้ากับการมีภูมิคุ้มกันที่ดี การจัดการไร่นาสวนผสม มีการวางแบบการดำเนินการที่ดิน แรงงานและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินชีวิต และพบว่า ทางจิตวิทยาได้เกิดความคุ้มค่าและมีคุณค่า จากการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยเกิดสันติสุข สามัคคี มีการเกื้อกูลกันในการดำเนินชีวิตของเกษตรกร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

พระสังวาน สายเนตร, Mahaculalongkornrajavidyalaya University Ubon Ratchathani Campus, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University

Ubon Ratchathani Campus, Thailand

พระสิริชัย ธมมจโร, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University

Ubon Ratchathani Campus, Thailand

 

ศราวุธ ขันธวิชัย , Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University

Ubon Ratchathani Campus, Thailand

ประยงค์ ศรไชย, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University

Ubon Ratchathani Campus, Thailand

References

สมพร เทพสิทธา. (2549), การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียงชวยแกปญหา
ความยากจนและการทุจริต, กรุงเทพฯ : กองทุนอริยมรรค.สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
นายสมพาน ยาวะโนภาส กำนันตำบลนาเวียง บ้านเลขที่ 10 หมู่ 9 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (สัมภาษณ์วันที่ 24 มิถุนายน 2561)

นายจินดา อุ่นทวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาคำ บ้านเลขที่ 57 หมู่ 3 บ้านนาคำ ตำบลคึมใหญ่
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
นางอุไร เทพศรีหา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ บ้านเลขที่ 21 หมู่ 3 บ้านนาคำ
ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
(สัมภาษณ์วันที่ 23 มิถุนายน 2561)
นายทองดี สายเนตร ปราชญ์ชาวบ้านหัวภู บ้านเลขที่ 142 หมู่ 3 บ้านหัวภู ตำบลนาแต้
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (สัมภาษณ์วันที่ 23 มิถุนายน 2561)
นางวาสนา สายเนตร บ้านเลขที่ 143 หมู่ 3 บ้านนาคำ ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ (สัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2561)
นายพงษ์เพรช พิมพเนตร บ้านเลขที่ 34 หมู่ 4 บ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2561)
นายโทน แจ่มใส บ้านเลขที่ 39 หมู่ 3 บ้านนาอุดม ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ (สัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2561)
นายบุญหลาย กัลยา บ้านเลขที่ 65 หมู่ 2 บ้านคึมชาด ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ (สัมภาษณ์วันที่ 28 มิถุนายน 2561)
นายประยงค์ บุญทอง บ้านเลขที่ 152 หมู่ 11 บ้านโคกเจริญ ตำบลนาวัง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (สัมภาษณ์วันที่ 23 มิถุนายน 2561)
นายวินิจ สุภาจันทร์ บ้านเลขที่ 4 หมู่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ (สัมภาษณ์วันที่ 28 มิถุนายน 2561)