พุทธจริยธรรม แนวคิด ปรัชญาและกระบวนการเสริมสร้าง สังคมสันติสุขในจังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

รังสิทธิ วิหกเหิน
พระศรีปริยัติธาดา
ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์
วิรัตน์ ภูทองเงิน

บทคัดย่อ

แนวคิดปรัชญาและหลักพุทธจริยธรรมที่เกี่ยวกับสันติสุขในพระพุทธศาสนาเถรวาทคือการกระทำหรือความประพฤติที่แสดงออกทาง กาย วาจา ใจ อันดีงาม ทั้งภายในจิตใจ และพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมา ให้เหมาะสมกับเวลาโอกาสและสถานที่ ในชีวิตประจำวัน


           กระบวนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขตามหลักพุทธจริยธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 เป็นคนดี ขั้นตอนที่ 2 มีปัญญาดี ขั้นตอนที่ 3 รายได้สมดุล ขั้นตอนที่ 4 สุขภาพดี ขั้นตอนที่ 5 สิ่งแวดล้อมดี ขั้นตอนที่ 6 สังคมดี ขั้นตอนที่ 7 หลุดพ้นอาชญากรรม ขั้นตอนที่ 8 การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง ขั้นตอนที่ 9 การสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน


           วิเคราะห์พุทธจริยธรรมกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 เป็นคนดี และขั้นตอนที่ 7 หลุดพ้นอาชญากรรม ด้วยการรักษาศีล


ขั้นที่ 2 มีปัญญา ในขั้นตอนนี้เป็นหลักธรรมที่ใช้ในกระบวนการนี้คือหลักปัญญา 3 ขั้นตอนที่ 3 รายได้สมดุลและขั้นตอนที่ 8 กองทุนพึ่งพาตนเองเป็นการนำหลักคิหิสุข 4 ขั้นตอนที่ 6 สังคมอบอุ่นและขั้นตอนที่ 9 การสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน ใช้หลักทิศ 6

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

รังสิทธิ วิหกเหิน, Buriram Budhist College, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Buriram Budhist College, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

พระศรีปริยัติธาดา , Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Buriram Budhist College, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, Buriram Budhist College, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Buriram Budhist College, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

วิรัตน์ ภูทองเงิน, Buriram Budhist College, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Buriram Budhist College, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

References

พระมหาเกรียงศักดิ์ ธมฺมวิจาโร (โสภากุล).(2558).“วิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหา
การหย่าร้างในชุมชนโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สุมาลี สุขอร่าม. (2554).“การประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัทแฟรีแลนด์สรรพสินค้าจำกัดนครสวรรค์”.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (2548), พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ
พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ), บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539),พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.