ศึกษารูปแบบแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ ตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ประยงค์ ศรไชย
พระมหาคำพันธ์ ปภากโร
พระครูจินดาสารานุกูล
พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง"ศึกษารูปแบบแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี" ทำให้เห็นถึงปัญหาของสุขภาวะของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่พบมาก มีทั้งปัญหาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต ซึ่งทั้ง 2 ส่วนทำให้เกิดปัญหาความสำคัญ ได้แก่ โรคซึมเศร้า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่บ้านเพียงลำพังขาดผู้ดูแล ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี มุ่งหมายให้เป็นโครงการที่ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ของผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยให้คนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยทุกคนในชุมชนต้องได้รับการปลูกฝัง ให้มีพื้นฐานจิตสำนึก ความคิดและการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุโดยต้องตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ ภายใต้คำขวัญที่ว่า“แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี”ตามรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

ประยงค์ ศรไชย, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

 

พระครูจินดาสารานุกูล , Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

References

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ, (2556), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,
กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2556,
ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, (2553), สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556,
กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.
สุชาดา ทวีสิทธิ์ และสวรัย บุณยมานนท์, (2553), ประชากรและสังคม 2553 คุณค่าผู้สูงอายุ
ในสายตาสังคมไทย, สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล : โรงพิมพ์เดือนตุลา.
www.thaihealth.or.th/tag/มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.