ระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ตะเข็บชนแดนลุ่มน้ำโขง

Main Article Content

บุรฉัตร จันทร์แดง
เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
สัญญา เคณาภูมิ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ตะเข็บชนแดนลุ่มน้ำโขง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 400 คน กำหนดขนาดโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ตะเข็บชนแดนลุ่มน้ำโขง โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( =1.99) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ (= 2.67) มีระดับพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปนิสัย (= 2.07) และมีระดับพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม (= 1.23)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

บุรฉัตร จันทร์แดง, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand.

Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand.

เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand.

Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand.

สัญญา เคณาภูมิ, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand.

Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand.

 

References

สัญญา เคณาภูมิ และเสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร. (2558). การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง.
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.
ChaekPhimai, C. (2012). Self-protection behaviors of drugs of King Mongkut's
University of Technology North Bangkok students. (Master of Public
Administration Thesis). Bangkok: King Mongkut's University of Technology North Bangkok.
Danprachoom, P. (2013). Factors affecting self-protection behavior from drugs
Of lower secondary school students Wang Sombun Kindergarten
School, Sa Kaeo Province. (Master Thesis, Kasetsart University). Chon
Buri: Burapa university.
Jandeang, B. (2017). Analysis of Current Drug Situation Problem. Journal of
Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham
University. 4(2): 37.
Narcotics Suppression Office. (2017). Prevention and solution of drug
problems in educational institutions. Office of the Narcotics Control
Board, Bangkok: Ministry of Justice.
National Drug Prevention and Suppression Center. (2017). Ordering guidelines
for reducing drug harm (Harm Reduction). Office of the Narcotics
Control Board, Bangkok: Ministry of Justice.
Suksang, S. (2015). Factors influencing drug use risk behaviors of lower
secondary school students in Changwat Songkhla. Hat Yai: Hat Yai
University.


The Center for Narcotic Drugs defeats Mukdahan province. (2018). Guidelines
to overcome drug abuse in Mukdahan province. Mukdahan: The
Center for the Empowerment of the Province of Narcotic Drugs.