พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : กรณีพระพิศาลศาสนกิจ (หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล)

Main Article Content

พระครูสุเขตวุฒิคุณ
พระสฤทธิ์ สุมโณ
สุมิชชา ชาเสน

บทคัดย่อ

 พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จังหวัดสุรินทร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม มีรอยพระพุทธบาทจำลองที่บ่งบอกถึงอารยะธรรมอันเก่าแก่ของขอมโบราณและกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนผานางคอยเป็น ผาพระ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลิตผลที่ได้จากอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพระสงฆ์ทั้งสิ้น พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จึงสามารถสรุปได้ใน 2 ฐานะ คือ ฐานะเชิงหลักการได้แก่ การตีความหลักการของพุทธศาสนาเพื่อให้ครอบคลุมสังคมทุกด้าน โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมหมู่มากและปรับรูปแบบให้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมมากยิ่งขึ้นและฐานะเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ กระบวนการทำกิจกรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไปพร้อมกับการพัฒนาจิตใจด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการปรับรูปแบบการเผยแผ่ศาสนาที่ไม่เน้นเพียงการแสดงธรรมและการสอนกรรมฐานเท่านั้น แต่ยังสามารถเผยแผ่ในรูปแบบสังคมสงเคราะห์และร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาสังคมทุกยุคสมัย ซึ่งเป็นการเข้าไปรับผิดชอบต่อกกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมไปถึงปฏิบัติการเยียวยา รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตด้วย 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biographies

พระครูสุเขตวุฒิคุณ, Mahaculalongkornrajavidyalaya University Ubon Ratchathani Campus, Thailand Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University Ubon Ratchathani Campus, Thailand

Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand

พระสฤทธิ์ สุมโณ , Mahaculalongkornrajavidyalaya University Ubon Ratchathani Campus, Thailand Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University Ubon Ratchathani Campus, Thailand

Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand

สุมิชชา ชาเสน , มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ประเทศไทย

References

Christopher S. Queen. (2002). Introduction : A New Buddhism, Engaged
Buddhism in the West. Boston : Wisdom Publications.
Kenneth Kraft. (1992). Prospects of a Socially Engaged Buddhism Inner Peace,
World Peace: Essays on Buddhism and Nonviolence, NY: State University of New York Press.
Phratephdilok (Rabaeb Thitayano). (2008). Buddhism in the future. Bangkok :
Paedsibched company Ltd.
Phradhammapitaka (P.A. Payutto). (2000). Ethics for the new generation.
Bangkok : Sahadhammik company Ltd.
Phradhammapitaka (P.A. Payutto). (2005). The Ideas for life and society.
Bangkok : Sahadhammik company Ltd.
Robert E. Goss. Naropa Institute : The Engaged Academy. Engaged
Buddhism in the West, ed. By Christopher S. Queen.
Somkiet Meetham. (2003). Including selected articles Buddhathatsana among
change Of the era. Bangkok : Prince of Siam.
Somchai Srinok, 2003. Literature and Thai society. Bangkok : Prince by
Mahachulalongkornrajavidyalaya Princess.
The Naropa Instutute. (1998). Engaged Buddhism : Master of Arts in
Buddhist Studies, recruitment brochure, n.d.
Vichian Chabutrbuntharik. (1992). Buddhism. Bangkok : O.S. Printing House.