การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองกวดกาภาษี แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

สุลิยา แก้วบุดสี
จิตรกร โพธิ์งาม
ไพศาล พากเพียร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการทำงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองกวดกาภาษี แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 346 คน ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการทำงานของบุคลากรกองกวดกาภาษี แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้เป็นอย่างดี การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองกวดกาภาษี แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองกวดกาภาษี แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ควรมีการกำหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน จะต้องมีการทบทวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ กำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดความคล่องตัว การติดต่อสื่อสารจะต้องมีการสร้างเครือข่ายภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  การทำงานแบบองค์กรภาพรวมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

จิตรกร โพธิ์งาม, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University

Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University

ไพศาล พากเพียร, , Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University

, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University

References

คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค. (2005). 20 ปี แห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่. เวียงจันทน์: โรงพิมพ์แห่งรัฐ.
ถนอมศักดิ์ ซิมทิม และลิลี่ โกศัยยานนท์. (2555). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล. นครสวรรค์: เทศบาลนครนครสวรรค์.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.
นลพรรณ บุญฤทธิ์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
นิติกรรมเลขที่ 2826/กง. (2560). ว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรมภาษี. เวียงจันทน์ วันที่ 22 สิงหาคม 2560.
ปัทมภัสสร์ สมทิพย์. (2554). ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.
ไพโรจน์ ทิพมาตร์. (2548). หลักการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัทไทยร่มเกล้าจำกัด.
วรรณา อาจหาญ. (2557). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วีนัส ฤาชัย. (2550). ผลกระทบจากการสร้างทางหลวงจากจีนตอนใต้ผ่านลาวสู่ชายแดนไทย ต่อการค้าขายและการลงทุนในภาคเหนือตอนบนของไทย และ สปป.ลาว. รายงานการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิรินทิพย์ อุดบุญ. (2557). แนวทางการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
Jenni Gilleard. (1996). Self – Development of Peripheral Trainers : Deciphering The Dichotomies. Journal of European Industrial Training. 3(August), Abstract.
Standton, Jhon Ellsworth. Jr. (1994). Personnel Management Competencies of Selected Public School Superintendent. Dissertation of Education, University Of South Dakota.