การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

อะนุกุน สายสะหมุด
ไพศาล พากเพียร
ประสิทธิ์ กุลบุญญา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ และศึกษาความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจเมืองโพนทอง  แขวงจำปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 291 คนและผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 14 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ  เมืองโพนทอง  แขวงจำปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  พบว่า ด้านอาคารสถานที่มีการจัดสถานที่ให้บริการสะอาดสวยงาม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวก ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ  เมืองโพนทอง  แขวงจำปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ควรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทุกงาน ด้านความคุ้มค่าเจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ  ด้านความทั่วถึงต้องมีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ในทุกงานบริการของแต่ละพื้นที่ ด้านสนองตอบความต้องการ ความรวดเร็วเจ้าหน้าที่ควรให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

ไพศาล พากเพียร, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University

ประสิทธิ์ กุลบุญญา, สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University

References

ตระกูล อมรนาถ. (2559). ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ธีรวุฒิ เอกะกลุ. (2550). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี: วิทยาออฟเซ็ทการพิมพ์.
บัวละพา ทองมาลาเพชร. (2553). กฎหมายว่าการส่งเสริมการลงทุน. เวียงจันทน์: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.
สมบัติ อัครกุลพิทักษ์. (2556). ปัจจัยความสำเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมหญิง เปี่ยมฤทัย. (2556). ประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดสาขาเมืองตราด. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
อาจารี นามวัฒน์. (2557). การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินกรณีศึกษา สายการบินไทยแอร์เอเชีย สถานีเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
อุตสาหกรรมและการค้า, กระทรวง. (2556). กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ. เวียงจันทน์: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า.
_______. (2555). ข้อตกลงของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ฉบับเลขที่ 2274/อค. เวียงจันทน์: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า.