ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

เพ็ดตะกุน มะนีวัน
สทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนิกุล
เรืองเดช เขจรศาสตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจและเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงจำปาสัก จำนวน 355 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 33 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโดยการหาค่าความถี่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ F (F-test) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า 1) การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 4) ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

สทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนิกุล , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ประเทศไทย Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand

Ubon Ratchathani Rajabhat University

เรืองเดช เขจรศาสตร์ , Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand.

Ubon Ratchathani Rajabhat University

References

อิศรัฏฐ์ รินไธสง, รุ่งชัชดาพร เวหะชาติและกนกกร ศิริสุข. (2552). การศึกษาปัจจัยจำแนกการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดสงขลา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยทักษิณ.
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา. (2551). แผนการยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว. เวียงจันทน์:กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว.
กาญจนา มักเชียว. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วรรณ์วรีย์ จันทร์ฉายรัศมี. (2554). การเลือกโรงเรียนอนุบาลของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในเครือจิมโบรี เพลย์แอนด์ มิวสิค. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.


จุฑาภรณ์ อึ๊งเจริญ. (2555). ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนชลกันยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ฐิติมา โชคณาพิทักษ์. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน โครงการโรงเรียนสองภาษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดภูเก็ต. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ณัฏฐ์วิกร หรรษาพันธุ์. (2559). การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล จังหวัดจันทบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ธานินท์ ศิลป์จารุ. (2551). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: บิสซิ เนสอาร์แอนด์ดี.
ปฐมพงศ์ ชวาลิต. (2555). ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงสระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยบูรพา.
ประภาภรณ์ ทิชินพงษ์. (2555). การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต เทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) สังกัดเทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยบูรพา.
เมธาวี สุขปาน. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียน กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
รังสรรค์ บุญธรรม. (2556). ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการจัดการเรียนกานสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในสาระการเรียนรู้พื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิเชียร เกตุสิงห์. (2543). ค่าเฉลี่ยกับการแปลความหมาย: เรื่องง่ายๆ ที่บางครั้งก็พลาดได้. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
สุทธานุช เจนโชติสุวรรณ. (2555). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยศิลปากร.