แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

ปรีดี ทุมเมฆ
สุมิตรชา ซาเสน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยทำการศึกษา 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนำแบบสอบถาม วิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 สร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง ทั้งหมด 9 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านภูมิหลังของนักศึกษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 5 ด้าน โดยใช้กิจกรรมแบบบูรณาการ คือ 1) กิจกรรมรู้จักตัวเอง/วิเคราะห์ตนเอง/เข้าใจตนเอง เพื่อเข้าใจความเป็นตัวเอง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้ดียิ่งขึ้น 2) กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตนเอง ให้นักศึกษามีความพฤติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สำรวมกาย วาจา ใจ 3) กิจกรรมปรับบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตนเอง ทำให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและมีบุคลิกภาพที่ดี  4) กิจกรรมต้นแบบ ของคนประสบความสำเร็จ ให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้จากคนที่เป็นต้นแบบในด้านการประสบความสำเร็จในชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจ 5) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้นักศึกษาได้ศึกษาวิธีการและกระบวนการต่างๆ และ 6) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถตามความถนัด พัฒนาศักยภาพและความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Articles
ประวัติผู้แต่ง

สุมิตรชา ซาเสน, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand.

Ubon Ratchathani Rajabhat University

เอกสารอ้างอิง

จรรโลง พิรุณ. (2560). การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในชุมชนแบบมีส่วนร่วม โปรแกรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์: สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธวัชชัย ชินวงศ์. (2561). บทบาทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในยุคโลกาภิวัฒน์. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
ธีระวุฒิ เอกะกุล. (2550). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. อุบลราชธานี: วิทยาออฟเซทการพิมพ์.
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน. (2560). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด. (ออนไลน์) (อ้างถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2561) จาก http://isdc.rsu.ac.th/weblog/25
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ. (2554). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. (2560). รายชื่อนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์วิทยาการพิมพ์.
นิศานาจ โสภาพล. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
มาลี ไชยเสนา. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561)
รัตนะ ปัญญาภา. รองศาสตราจารย์ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561)