การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะทางวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Main Article Content

พระมหาศรีอรุณ คำโท
ภักดี โพธิ์สิงห์
ยุภาพร ยุภาศ

บทคัดย่อ

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะทางวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดตัวบ่งชี้สมรรถนะและเพื่อสร้างและยืนยันรูปแบบสมรรถนะทางวิชาการเพื่อความสำเร็จของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ประชากร ได้แก่ คณาจารย์ที่สังกัดในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ตัวบ่งชี้สมรรถนะทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ จำนวน 75 ตัวบ่งชี้ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Secondary Order) ได้ตัวบ่งชี้ จำนวน 52 ตัวบ่งชี้ จากองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Secondary Order) พบว่า ตัวบ่งชี้ที่คัดสรรแล้ว จำนวน 52 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีค่าเป็นบวกและสามารถวัดองค์ประกอบสมรรถนะทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จัดเรียงลำดับตามน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการสอน 2) สมรรถนะด้านการวิจัย 3) สมรรถนะด้านการบริการวิชาการ 4) สมรรถนะด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ 5) สมรรถนะด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) เท่ากับ 0.766, 0.721, 0.642, 0.574 และ 0.548 ตามลำดับ มีดัชนีความสอดคล้องและเหมาะสมระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีค่าไค-สแควร์ (χ2)=12.416, df=7, P-Value= 0.183 ซึ่งมากกว่า 0.05 (แสดงว่าค่า χ2 7.05) ค่าดัชนี CFI=0.988, ค่าดัชนี TLI=0.974, SRMR=0.004, RMSEA=0.003 และมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) เท่ากับ 0.978 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.60 ทุกค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโมเดลการวัด (Measurement Model)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

ภักดี โพธิ์สิงห์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

ยุภาพร ยุภาศ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

Rajabhat Maha Sarakham University

References

ทองศรี กำภู ณ อยุธยา. (2534). รายงานการวิจัยเรื่องความสนใจและความเข้าใจของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก.
ภัทรพล ทศมาศและคณะ. (2560). การเขียนบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ
การตีพิมพ์. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 4
ฉบับที่ 1 มกราคม 2560-มิถุนายน 2560.
Kenaphoom, Sanya. (2014A). “Research Philosophy: Quantity Quality” Journal
of Political Science and Law, Rajabhat Kalasin University, 3 (2), 49-51.
Kenaphoom, Sanya. (2014B). “Establish the Research Conceptual Framework in Public Administration by the Rational Conceptual thinking”. PhetchabunRajabhat Journal, 16 (1) : January-June 2014 : 1-19.