บทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค 10

Main Article Content

พระบัวสอน ทองสลับ
ภักดี โพธิ์สิงห์
ยุภาพร ยุภาศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อสร้างและยืนยันรูปแบบบทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค 10 ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาจากการเอกสาร และการศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยเชิงปริมาณ  ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 375 รูป เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.980 ผลการวิจัย พบว่า 1. การสังเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค 10 ประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ สาธารณสงเคราะห์ ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านการเสริมสร้างเจตคติและด้านการเสริมสร้างพฤติกรรม 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค 10 ได้แก่ ด้านศาสนศึกษา ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.รูปแบบบทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค 10 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไคว์-แสควร์ (Chi - Square) เท่ากับ 3320.519 ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (df) เท่ากับ 1503 ค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ (P-Value) เท่ากับ 0.0594 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.886 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker-Lewis (TLI) เท่ากับ 0.866 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.0061 ค่าดัชนีรากของกำลังที่สองเฉลี่ยเศษของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.057 มีค่าระหว่าง 0.005-0.80 ผลการตรวจสอบรูปแบบบทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค 10 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 4. ผลการประเมินยืนยันรูปแบบบทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค 10 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.60)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

ภักดี โพธิ์สิงห์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

ยุภาพร ยุภาศ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

References

บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก.
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต), (2534), พุทธศาสตร์กับการแนะแนว, กรุงเทพฯ : สมาคม
แนะแนวแห่งประเทศไทย, 2534.
______. (2549), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระไพศาล วิสาโล, อำนาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรง, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
สมพร เทพสิทธา, (2538), บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน, กรุงเทพฯ : สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์.