การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

พระอุดมปัญญาภรณ์
ธยายุส ขอเจริญ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดศรีสะเกษ 3) เพื่อวิเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสนทนาจากกลุ่มเป้าหมาย นำผลสนทนามาวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการเขียนพรรณนาบรรยาย พร้อมเสนอแนวคิดของผู้วิจัย โดยมุ่งตอบตามวัตถุประสงค์และปัญหาที่ต้องการทราบ จากการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความรู้สึกของกลุ่มหรือความเจริญงอกงามที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา คติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะที่มีการสืบทอด ปฏิบัติและมีการยอมรับในระดับบุคคลและสังคม รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แบ่งการดูแลออกเป็น 4 ด้าน คือ(1) ด้านการส่งเสริม (2) การป้องกัน (3) การรักษา (4) การฟื้นฟูสภาพ มีองค์ประกอบของผู้สูงอายุ 3 ด้าน กล่าวคือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านสังคม ดังนั้น การดูแลสุขภาพจึงเป็นการดูแลรักษาทั้งกายและใจไปพร้อมๆกัน เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นไป การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biography

ธยายุส ขอเจริญ, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Sisaket Buddhist College

Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Sisaket Buddhist College

References

ประสาท อิศรปรีดาและคณะ. (2518). ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวอีสาน.
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).(2551) สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : บริษัท สหพริ้มติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง.
สำลี รักสุทธี. (2549) ฮีตสิบสองคลองสิบสี่. กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา จำกัด.
เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล. (2555) นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์,วารสาร
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์. ปีที่ 1 เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2555)
สุทัศน์ ประทุมแก้วและคณะ. (2561). ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการ
ประกอบพิธีกรรมของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ. รายงานการวิจัย : สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.