การส่งเสริมกระบวนการทางธรรมปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

พระสุภาพร เตชธโร
นคร จันทราช
พระครูประโชติเมธาภรณ์
พระอธิการสุทธิศักดิ์ สมฺปณฺณเมธี
พระมหาสุวัฒน์ กิตฺติเมธี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการจัดทำแบบสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยวสายวัดป่า และนักท่องเที่ยว จำนวน 30 รูป/คน และใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยวจำนวน 252 ตัวอย่าง นำผลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณมาแล้วทำการศึกษาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเที่ยวพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นอยู่กับเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ รวมทั้งพฤติกรรมการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพบว่า ศักยภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมล้วนมีผลและเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงจูงใจ ดึงดูดในแก่นักท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนผลจากการสัมภาษณ์ พบว่าแนวทางการส่งเสริมเบื้องต้นคณะสงฆ์ได้พัฒนาวัดเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นเหมาะแก่เข้ามาท่องเที่ยวศึกษาธรรมะ และมาปฏิบัติธรรมไว้เป็นอย่างดี สามารถเข้ามาพักผ่อนชื่นชมธรรมชาติรองรับนักนักเที่ยวได้จำนวนมากได้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยว รวมถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวก สถานที่มีความพร้อม พระสงฆ์สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ แต่จะต้องเป็นผู้นำสู่การปฏิบัติธรรม มีความรู้ปฎิปทาน่าเลื่อมใส ตลอดจนการใช้สื่อประชาสำพันธ์ที่ดี จึงจะมีแรงจูงใจดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเข้าสู่ธรรมปฏิบัติที่ส่งเสริมกระบวนการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดป่าให้มีความมั่นคงต่อไปได้


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

นคร จันทราช, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

พระครูประโชติเมธาภรณ์, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

พระอธิการสุทธิศักดิ์ สมฺปณฺณเมธี, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

พระมหาสุวัฒน์ กิตฺติเมธี , Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Mahachulalongkornrajavidyalaya University