การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย

Main Article Content

ธนายงค์ จำปาศรี
ยาใจ พงษ์บริบูรณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอบรู้ร้อยละ 80 และ 2)พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้สื่อมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอบรู้ร้อยละ 80 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 30 คน ในโรงเรียนเลิศปัญญา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยการสุ่มเลือกอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 2) แบบวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ()  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  พบว่า1) ผลการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ทักษะๆ ละ 10 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 52.27 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 87.11 เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 คือคะแนนเฉลี่ย  48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80 ดังนั้นการใช้สื่อมัลติมีเดียในการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่สร้างขึ้น นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอบรู้ร้อยละ 80 2) คะแนนทดสอบวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน จำนวนคะแนน 60 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 52.27 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 87.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเฉลี่ย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2จำนวนคะแนนเต็ม 30 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.53 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biography

ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, Northeastern University, Thailand.

Northeastern University

References

กิตติยา พรหมสอน. (2559). รายงานผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สร้างสรรค์นิทาน
แอนิเมชันคำขวัญปทุมธานีตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2016 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560). โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จินตนา กลิ่นเล็ก. (2552). ผลการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียวิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี. The 5th
National Conference on Computing and Information Technology
NCCIT2009.
โชติกา วัชรเดชโภคิน และรสริน พิมลบรรยงก์. (2559). ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย โดยใช้แบบฝึกทักษะชนิดเกม วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Things Around
Me สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา.
นารีรัตน์ ศรีสนิท. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสร้าง
คำสมาส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์. วารสารวิจัย
ออนไลน์นวัตกรรมการศึกษา, 2(1), 17.
ประวิต เอราวรรณ์. (2545). การวิจัยปฏิบัติการ (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรงเทพฯ : บริษัท
สำนักพิมพ์ ดอกหญ้าวิชาการ จำกัด.
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2541). เทคโนโลยีการสอนทางไกล. วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 10
พิกุล มีมานะ. (2559). การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์. วารสาร
ธรรมทรรศน์. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559.
ภคณัฏฐ์ บุญถนอม. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบำเพ็ญ. บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
วิจารณ์ พานิช.(2554). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-
สฤษดิ์วงศ์. โรงพิมพ์ บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด.
วีระพงศ์ วรพงศ์ทรัพย์. (2544). การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ศิริพล แสนบุญส่ง. (2561). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมค้นหา
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ . ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561.
สุพรรณวดี หมั่นพิทักษ์พงศ์. (2559). การพัฒนามัลติมีเดียด้วยการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่
มีต่อทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัย
ธัญบุรี.