คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

Main Article Content

สุพิศ ศรีบัว
จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

บทคัดย่อ

ผู้นำที่มีกลยุทธ์ มีศิลปะ มีอิทธิพลสามารถชี้นำผู้อื่นให้เกิดความวางใจเชื่อใจ พร้อมทั้งให้ความเคารพนับถือ ให้ความร่วมมือทุกด้านและให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการเป็นผู้นำของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็นผู้ริหารสถานศึกษาที่ดีและเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้นำที่ดีและมีความมั่นใจในการเป็นผู้นำแล้วย่อมเป็นแรงผลักดันให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่างาม เฉกเช่นเดียวกันกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่ต้องมีความเป็นผู้นำ มีความรู้และประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความมั่นใจในการเป็นผู้นำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biography

จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์, สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Compus, Thailand.

 

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.
กวี วงศ์พุฒ. (2550). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาวิสัยทัศน์นักบริหาร.
กิติมา ปรีดีดิลก. (2529). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ธนการพิม.
คุณวุฒิ คนฉลาด. (2540). การพัฒนาองค์กร. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
จรวยพร ธรณินทร์. (2544). ก้าวต่อไปของการปฏิรูปการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: เอกสารโรเนียว.
เฉลิมชัย สมท่า. (2547). การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชาญชัย อาจินสมาจารย์. (2541). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี จำกัด.
ธีระ รุญเจริญ. (2553). ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เพื่อปฏิรูปรอบสองและประเมินภายนอกรอบสาม. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.
นพพงษ์ บุญจิตรดุลย์. (2540). ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2546). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ.
พิชญาภา ขวัญยืน. (2560). คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยบูรพา.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2549). พุทธวิธีบริหาร. พิมพ์พิเศษ 5 ธันวาคม 2549. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2546). ภาวะผู้นำ: ความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.
ยงยุทธ เกษสาคร. (2542). ภาวะผู้นำและการจูงใจ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เสมาธรรม.
รุ่ง แก้วแดง. (2543). ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: มติชน.
ศุภมาส วิสัชนาม. (2560). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
สมคิด บางโม. (2544). การบริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏพระนคร.
สมพงษ์ เกษมสิน. (2539). การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: อักษรบัณฑิต.
สมาน อัศวภูมิ. (2551). การบริหารการศึกษาสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 5. อุบลราชธานี: อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์.
สุรัฐ ศิลปอนันต์. (2543). กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: ที.เจ.เจ.
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2539). คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
สิปปนนท์ เกตุทัต. (2551). วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้ผลจริง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน.
Ghiselli, E. E. (1971, October). “Managerial Talent”, American Psychologist. 16(10): 39-94.
Hoy, K. and Miskel, G. (2001). Educational Administration: Theory, Research and Practice. New York: McGraw–Hill.