เทคนิคการบริหารสถานศึกษาตามหลักโยนิโสมนสิการ

Main Article Content

พระครูวิจิตรศาสนการ
ละเอียด จงกลนี
ประจิตร มหาหิง

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและนำเสนอเทคนิคการบริหารสถานศึกษาตามหลัก โยนิโสมนสิการ ผลการศึกษาพบว่า  เทคนิคการบริหารสถานศึกษาตามหลักโยนิโสมนสิการ เป็นการบูรณาการเชิงพุทธ โดยใช้หลักพุทธธรรมมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นกรอบในการบริหารตามแนวพุทธ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ให้แก่ผู้บริหารได้ยึดมั่น เกิดความแข็งแกร่งทางสติปัญญา แกล้วกล้าในการใช้หลักการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 10 ประการ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ก่อเกิดผลสำเร็จ ทำให้สังคมภายในสถานศึกษาอยู่ได้อย่างมีระเบียบแบบแผน และมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีน้ำใจ หรือการมีจิตสาธารณะของบุคคล เพราะจิตสาธารณะ คือ รากฐานสำคัญของความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ เพราะการที่คนมาอยู่รวมกันเป็นสังคม ย่อมต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่พึ่งพากัน ผู้นำหรือผู้บริหารจำเป็นต้องใช้หลักการคิดโดยแยบคายตามหลักโยนิโสมนสิการอยู่ตลอดเวลา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biographies

ละเอียด จงกลนี , สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Compus, Thailand.

ประจิตร มหาหิง , สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Compus, Thailand.

References

กระทรวงศึกษาธิการ, (2553), พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553.กรุงเทพ ฯ : บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด
ธัญวิทย์ ศรีจันทร์. (2558), รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของ
กรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระครูสุนทรปริยัติกิจ (สังชเสนากุล).(2560), กระบวนการโยนิสโสมนสิการกับภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก. บทความวิจัย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560.
พงษ์ทิพา สวัสดิชูโต.(2559), รู้เรื่องการบริหารจัดการ. บริษัท เอส เอ็ม อี ดีเวลลอปเมนท์
แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด.
วรรณา สุติวิจิตร. (2541), เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ. พิมพ์ครั้งที่ 7. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
วิทยาเกียรติ เงินดี. (2551), เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ :เทคนิคการบริหารสมัยใหม่.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5. 11 พฤศจิกายน 2551.