บทบาทด้านสาธารณสงเคราะห์ของพุทธอุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

Main Article Content

ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน
พระครูโกศลวิหารคุณ
พระครูสุเขตวุฒิคุณ
สังเวียน สาผาง

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จังหวัดสุรินทร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้โปรโมทต์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม มีรอยพระพุทธบาทจำลองที่บ่งบอกถึงอารยะธรรมอันเก่าแก่ของขอมโบราณ และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนผานางคอยเป็น ผาพระ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลิตผลที่ได้จากอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของพระสงฆ์ทั้งสิ้น พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมของวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จึงสามารถสรุปได้ใน 2 ฐานะ คือ ฐานะเชิงหลักการได้แก่ การตีความหลักการของพุทธศาสนาเพื่อให้ครอบคลุมสังคมทุกด้าน  โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมหมู่มากและปรับรูปแบบให้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมมากยิ่งขึ้น และฐานะเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ กระบวนการทำกิจกรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไปพร้อมกับการพัฒนาจิตใจด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการปรับรูปแบบการเผยแผ่ศาสนาที่ไม่เน้นเพียงการแสดงธรรมและการสอนกรรมฐานเท่านั้นแต่ยังสามารถเผยแผ่ในรูปแบบสังคมสงเคราะห์และร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาสังคมทุกยุคสมัย ซึ่งเป็นการเข้าไปรับผิดชอบต่อกกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม รวมไปถึงปฏิบัติการเยียวยา รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตด้วย 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biographies

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

พระครูโกศลวิหารคุณ, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

พระครูสุเขตวุฒิคุณ , Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

สังเวียน สาผาง, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

References

Christopher S. Queen. (2003). Introduction : The Shapes and Sources of
Engaged Buddhism in Engaged Buddhism. : Buddhist Liberation
Movements in Asia.
Donald Rothberg. (2006). Responding to the Cries of the World : Socially
Engaged Buddhism in North America in The Faces of Buddhism in
America. California : University of California Press.
Kenneth Kraft. (1992). Prospects of a Socially Engaged Buddhism Inner Peace,
World Peace: Essays on Buddhism and Nonviolence, NY: State
University of New York Press.
Phratephdilok (Rabaeb Thitayano). (2008). Buddhism in the future. Bangkok :
Paedsibched company Ltd.
Phradhammapitaka (P.A. Payutto). (2002). Holistic development of Thai
children.Bangkok : Sahadhammik company Ltd.
Phradhammapitaka (P.A. Payutto). (2000). Ethics for the new generation.
Bangkok : Sahadhammik company Ltd.
Phradhammapitaka (P.A. Payutto). (2005). The Ideas for life and society.
Bangkok : Sahadhammik company Ltd.
Phramaha Chalermkiet Jirawatthano (Kaewhom). (2011). Conservation Forest
resources according on Buddhist way. Buddha Park of Kao sala a tulla
thana charo. Master of Arts Program Major of Development Strategy.
Sallie B. King. (1996). An Engaged Buddhist Response to John Rawls’s the Law
of Peoples Journal of Religious Ethics
Somkiet Meetham. (2003). Including selected articles Buddhathatsana among
change Of the era. Bangkok : Prince of Siam.
Somchai Srinok, 2003. Literature and Thai society. Bangkok : Prince by
Mahachulalongkornrajavidyalaya Princess.
The Naropa Instutute. (1998). Engaged Buddhism : Master of Arts in Buddhist
Studies, recruitment brochure, n.d.
Vichian Chabutrbuntharik. (1992). Buddhism. Bangkok : O.S. Printing House.