การพัฒนาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพในองค์กร

Main Article Content

พระมหาพิษณุ สญฺญเมโธ
วีรกาญจน์ กนกกมเลศ
ไว ชึรัมย์

บทคัดย่อ

บุคลิกภาพมีความสำคัญมากต่อการพูดโดยเฉพาะการพูดต่อหน้าชุมชน ผู้พูดหรือนักพูดจะต้องมีบุคลิกภาพที่ต้องตาผู้ฟัง บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับการพูดต่อหน้าที่ชุมชนจนการฝึกอบรมในปัจจุบันหลายๆ หลักสูตรมักจะมีเนื้อหาบุคลิกภาพกับการพูด เช่น หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพกับการพูดแบบผู้นำฯลฯ เราจะเห็นว่าบุคลิกภาพภายในของนักพูดมีความสำคัญมากในการพูด สำหรับบุคลิกภาพภายนอก ผู้พูดที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีส่วนช่วยให้ ประสบความสำเร็จในการพูด ผู้พูดต้องพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีด้วยโดยการปฏิบัติตามกระบวนการ พัฒนาบุคลิกภาพ 4 ขั้น คือ วิเคราะห์ตนเอง การปรับปรุงแก้ไข การแสดงออก และการประเมินผล บุคลิกภาพด้านต่างๆ ที่ควรพัฒนาในการพูด ได้แก่ รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย การปรากฏกาย การใช้สายตา การใช้เสียง การใช้กิริยาท่าทาง การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองนอกจากพัฒนาบุคลิกภาพด้านดังกล่าวแล้ว การพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการพูดก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาอยู่เสมอเช่นเดียวกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biographies

วีรกาญจน์ กนกกมเลศ, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ไว ชึรัมย์, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

References

ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์. (2548), พูดได้ พูดเป็น. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
เสนาะ ผดุงฉัตร, (2540), วาทศาสตร์ ศิลปะเพื่อการพูด, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
อัญชลี แจ่มเจริญ, (2530), จิตวิทยาธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครูสวนสุนันทา.
สุภาวิณี โลหะประเสริฐ. (2556), การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดง
บทบาทสมมติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1/2556. รายงานวิจัยในชั้นเรียน.ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา,
Hilgard, Ernest. (1962), R.Introduction to Psychology.rd. New York: Marcourt,Brace & World Inc.