การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในศตวรรษที่ 21

Main Article Content

ศราวุธ ขันธวิชัย
พระสิริชัย ธมฺมจาโร
พระสังวาน เขมปญโญ
พระสฤทธิ์ สุมโน
ศรีอรุณ คำโท

บทคัดย่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และในทางกลับกันเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นกลไกสำคัญที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ การมีส่วนร่วมทางการเมืองเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งโดยทางตรงในระดับท้องถิ่นและทางอ้อมในระดับชาติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองดังกล่าวจะนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านคุณภาพระบบบริการและการดูแลประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารตนเองโดยตรงในระดับท้องถิ่นตลอดจนบริหารประเทศทางอ้อมในภาพรวม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นับตั้งแต่การมีส่วนร่วมโดยตรงทางกายภาพไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาครัฐ ทั้งนี้การได้รับผลสะท้อนจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับตลอดทั้งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การเมืองระดับท้องถิ่นจึงเป็นรากฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การพัฒนาประชาธิปไตยจำเป็นต้องอาศัยหลักการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และลงมือกระทำการทางการเมืองอันเป็นการสนองต่อระบอบประชาธิปไตยที่ครอบคลุมทั่วถึงคนทุกกลุ่มตามแบบวิถีปฏิบัติของอารยะประเทศ การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มดังกล่าวยังเป็นการยอมรับและให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการดำเนินชีวิตและความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย นอกจากนี้การละเว้นหรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันควรถือว่าขัดต่อหลักการประชาธิปไตย หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยดังกล่าวเป็นรากฐานสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biographies

พระสิริชัย ธมฺมจาโร, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubon Ratchathani Campus Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University,

Ubon Ratchathani Campus Thailand.

พระสังวาน เขมปญโญ, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubon Ratchathani Campus Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University,

Ubon Ratchathani Campus Thailand.

พระสฤทธิ์ สุมโน , Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubon Ratchathani Campus Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University,

Ubon Ratchathani Campus Thailand.

ศรีอรุณ คำโท, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ubon Ratchathani Campus Thailand.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University,

Ubon Ratchathani Campus Thailand.

References

กรมการพัฒนาชุมชน กองวิชาการและแผนงาน (2551) ,,แผนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนา
ชุมชน พ.ศ.2551-2554 กรุงเทพฯ: บริษัทรำไทยเพรส จำกัด,
ปรีดี พนมยงค์ (2516), การชุมนุมสนทนาที่สามัคคีสมาคม (สมาคมนักเรียนไทย) ประเทศ
อังกฤษ, 28 กรกฎาคม 2516

พงศ์โพยม วาศภูติ (2554), การประชุมคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นฯ ครั้งที่ 1/2554
ณ ห้องรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า 22 ธันวาคม 2554
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถี
พุทธ. กรุงเทพฯ :พิมพ์สวย,2552
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ, (2556), การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”, สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ราชกิจจานุเบกษา 124, 47ก (24 สิงหาคม
2550): 1-127, ส่วนที่ 10 หมวดสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 56 และ 57และในส่วนที่ 12 หมวดสิทธิชุมชน มาตรา 67
วิรัช นิภาวรรณ การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: บทบาทขององค์กรในท้องถิ่น.
กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้งเฮาส์, 2535
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, (2551), ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา, กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สถาบันพระปกเกล้า (2544), แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2544), การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
กรุงเทพฯ: สำนักการพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.