บทบาทพระสงฆ์กับจิตบริการสังคมสาธารณะ

Main Article Content

พระมหาอำคา วรปญฺโญ
ภักดี โพธิ์สิงห์

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับจิตบริการสังคมสาธารณะ ผ่านแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับจิตบริการสังคมสาธารณะ 2. เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วยศาสนกิจหลัก 6 ด้าน คือ 1) บทบาทด้านการปกครอง 2)บทบาทด้านการศึกษา 3) บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 4) บทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ 5) บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ 6) บทบาทด้านการสาธารณูปการ 3. แนวทางในการฝึกอบรมตนเองของพระสงฆ์เพื่อจิตบริการสังคมสาธารณะ ประกอบด้วย      3 ด้าน คือ 1) บทบาทด้านปริยัติ  2) บทบาทด้านการปฏิบัติ 3) บทบาทด้านปฏิเวธ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ บรรลุประโยชน์ตนเองและสังคมส่วนรวมบนฐานคติแห่งการเข้าใจทุกขสัจจะของชีวิตและสังคมตามความเป็นจริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Articles
ประวัติผู้แต่ง

ภักดี โพธิ์สิงห์, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand.

Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand.

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). ยุทธศาสตร์กระทรวง พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.2560-2564. กรุงเทพฯ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
จำนง ทองประเสริฐ. (2554).ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์.กรุงเทพฯ.ดวงแก้ว.
ชมภูนุช หุ่นนาค. (2560). การบริการสาธารณะใหม่เพื่อรับใช้พลเมือง. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์.19 (1) มกราคม -มิถุนายน 2560. หน้า 135 - 136.
ณัฏฐวัฒน์ ไชยชาญกล้า. (2558). การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของกองทัพเรือในการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.
บุญทัน ดอกไธสง. (2561). การจัดการเชิงพุทธ 5 G. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ประเสริฐ ปอนถิ่น. (2551). พุทธธรรมกับงานสังคมสงเคราะห์.เชียงใหม่ :ดาวคอมพิวกราฟิก.
พระครูบูรพาวัชราภรณ์ (น้ำเพ็ชร มหาลาโภ). (2559). บทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ในอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง. วารสารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 5 (1) มกราคม-มิถุนายน 2559
พระธรรมราชานุวัตร. (2549). คู่มือการบริหารและจัดการวัด. (เชียงราย : ม.ป.ท.) ม.ป.ป.
พระพชรพล วิถีธรรม, เสาวภา สุขประเสริฐ และพรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์. (2562). บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย. [ออนไลน์]. : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru/article/view/139446/144238 .[10 มิถุนายน 2563].
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2556). พุทธวิธีในการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 18, นครปฐม. บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.
พระเมธีธรรมาลังการ (ประยุทธ ภูริทตฺโต). (2551). ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดแพร่. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่.
พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี). (2563). “มรรค 8 ในการรับมือกับไวรัสโควิด 19”. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : •https://web.facebook.com/v.vajiramedhi/. [13 มิถุนายน 2563].
พัชนี สมกำลัง, ยุทธชัย ไชยสิทธิ์. (2555). แนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ : การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการพยาบาล. วารสารสภาการพยาบาล. 27 (4) ตุลาคม - ธันวาคม. หน้า 19-20.
มนต์จรัส วัชรสิงห์, เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์และสุนทรี ศักดิ์ศรี. (2558). จิตบริการและแรงจูงใจในการทำงานที่พยากรณ์ประสิทธิภาพการให้บริการของพยาบาล. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์. กรกฎาคม-ธันวาคม 2558. หน้า 120.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมราชบัณฑิตยถาน พ.ศ. 2554. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://www.royin.go.th/dictionary/index.php. [6 มิถุนายน 2563].


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2554). กรุงเทพฯ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช. (2563). สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). [ออนไลน์]. https://web.facebook.com/pg/SanggharajaOffice/posts/). [9 มิถุนายน 2563].
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2563). เผยผลสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต. [ออนไลน์]. http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2561/N21-09-61-1.aspx .[13 มิถุนายน 2563].
สุภีร์ ทุมทอง. (2555). สัจจะแห่งชีวิต. ชมรมกัลยาณธรรม. สมุทรปราการ.: บริษัท ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัด.
หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561. การสอนอริยสัจ 4 แบบชาวบ้าน ของหลวงพ่อชา. (2561). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : https://www.naewna.com/politic/columnist/35610.[9 มิถุนายน 2563].
McClelland, David C. (1961). The Achievement Society. New York.: The Free Press. Parasuraman A, Zeithaml Valarie A and Berry Leonard L. (1985). "A Conceptual model of service quality and its implication for future research" Journal of Marketing V49 N4.