เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารในสื่อร่วมสมัย : การสืบทอดขนบวรรณคดีคำสอน

Main Article Content

พรพิมล เพ็งประภา
กิตติยา คุณารักษ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบทอดขนบวรรณคดีคำสอนเรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารในสื่อร่วมสมัย โดยศึกษาเรื่องเล่าการผจญมารทั้ง 8 เหตุการณ์ในบทสวดมนต์พุทธอัฏฐชยมงคลคาถา หรือที่รู้จักกันในชื่อบท“พระคาถาพาหุง”ที่ได้รับการผลิตซ้ำในสื่อร่วมสมัยประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวนทั้งสิ้น 17 สำนวน ผลการศึกษาพบว่า เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมาร 8 เหตุการณ์ในสื่อร่วมสมัยมีการสืบทอดขนบวรรณคดีคำสอนอย่างชัดเจน โดยนำเสนอผ่านกลวิธีการสอน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) กลวิธีการสอนแบบตรงไปตรงมา 2) กลวิธีการสอนโดยการสอดแทรกทัศนะหรือคำสอนของผู้เขียน 3) กลวิธีการถามตอบปัญหาธรรม และ 4) กลวิธีการสอนผ่านพฤติกรรมและคำพูดของตัวละคร อีกประการหนึ่งเรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารยังสะท้อนให้เห็นการดำรงอยู่และพลวัตของวรรณคดีพุทธประวัติตอนสำคัญในฐานะเรื่องเล่าที่ได้รับการผลิตซ้ำในพื้นที่ร่วมสมัยที่มีความเป็นสากล ส่งผลให้เกิดความรับรู้เรื่องเล่าพระพุทธเจ้าผจญมารของผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Articles
Author Biography

กิตติยา คุณารักษ์, Mahamakut Buddhist University, Thailand

Mahamakut Buddhist University, Thailand

References

กาญจนา แก้วเทพ.(2554) การสื่อสารกับศาสนา. ในการสื่อสาร ศาสนา กีฬา. กรุงเทพฯ :
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิด-ตระ-ธานี (นามแฝง). (2556). พาหุง: ชัยชนะแห่งพุทธะ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:
ไอดี.ปริ้นท์.
ณัฐกาญจน์ นาคนวล. (2559). เรื่องเล่าทศชาติชาดก: การสืบทอดในสังคมไทยร่วมสมัย.
บัณฑิตวิทยาลัย :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้านกฮูก (นามแฝง). (2557). หนังสือชุด การผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบช้างตกมัน.
พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด.
______. (นามแฝง). (2558). หนังสือชุดการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน มหาโจร
องคุลิมาล. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จำกัด.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยุตโต). (2542). พุทธวิธีในการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:
โอเอ็นจีการพิมพ์.
พาหุง. (2556). มนต์แห่งชัยชนะ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธนชัยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด.
พิสิทธิ์ กอบบุญ. (2548). ปุจฉา-วิสัชนา: กลวิธีทางวรรณศิลป์ในวรรณคดีพุทธศาสนา. บัณฑิต วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลี บอมจี. (2554). ประวัติพระพุทธเจ้า. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์.
สวัสดิ์ พัฒน์เกิดผล. (2509). บรรยายความพุทธมนต์ 2 เรื่อง พุทธมนต์บทนมัสการและพุทธ
มนต์ชัยมงคล (พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชทานเพลิงศพ น.อ.ทวีป ปรีชากุล ณ เมรุ
วัดเครือวัลน์วรวิหาร 7 ก.ค. 2509). ธนบุรี: การช่างวุฒิศึกษา.
โอม รัชเวทย์. (2554). องคุลิมาล ฉบับการ์ตูนสีสี่, พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอน พับลิชชิ่ง.