แนวทางพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูของนักศึกษาครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา

Main Article Content

กรองทิพย์ นาควิเชตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ระดับสมรรถนะทางวิชาชีพครูของนักศึกษาครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2) แนวทางพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูของนักศึกษาครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน   เก็บข้อมูล ในวิทยาลัยนครราชสีมา ได้แก่ สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาครู จำนวน 92 คน และสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครุพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ รวม 34 คน ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่มีคุณภาพดี ผลการวิจัยพบว่า


1) สมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนของนักศึกษาครูอยู่ในระดับมาก (X̅=4.13; S.D. = 0.82)


2) แนวทางพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนของนักศึกษาครู คือ กระบวนการบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทั้งการวางแผน การดำเนินงาน การติดตามตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนา

Article Details

บท
Research Articles
Author Biography

กรองทิพย์ นาควิเชตร, วิทยาลัยนครราชสีมา

อาจารย์ ว.นครราชสีมา

References

กมลรัตน์ จันทโชติ. (2556). การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน

บ้านคลองมะขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาตราด.

งานนิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา.

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา. (2564). คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูตาม

ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562. นครราชสีมา.

วิทยาลัยนครราชสีมา.

ชูชาติ พ่วงสมจิต. (2560). การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน. Veridian

E – Journal, Silapakorn University (ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์และศิลปะ). 10(2) : 1342 – 1354.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2565). ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี.

(ออนไลน์) ได้จาก : https://www.bot.or.th. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2565.

นพภัสสร เลิสยศอนันต์. (2561). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหามกุฏ

ราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด. 7(1) : 24 – 34.

นาวิน แกละสมุทร. (2562). การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของ

โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร.

วารสาร. มจร.ปัญญาปริทัศน์. 4(3) : 569 – 580.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

พลพัต ชนะสกุล. (2556). การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านบึงตะกู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ราชกิจจานุเบกษา. (2563). ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องรายละเอียดมาตรฐาน

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอน 109 7 พฤษถาคม

(ออนไลน์) ได้จาก : https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/06/19628/

สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2564.

ราชกิจจานุเบกษา. (2565ก). เล่ม 139 ตอนพิเศษ 258 ง ประกาศเรื่อง แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=13176&filename=index. สืบค้น

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566.

ราชกิจจานุเบกษา. (2565ข). กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565. ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม 139 ตอน 20 ก 31 มีนาคม 2565. (ออนไลน์) ได้จาก : https://www.mhesi.go.th/index.php/aboutus/legal-all/76-ministerial-regulation/7210-2565-2.html. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566.

รุ่งทิพย์ เข็มทิศ (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเทศบาล

แหลมฉบัง 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

วัชรพล ถนอม. (2564). การพัฒนาแนวทางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนบ้านดอยช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย.

ศุภชัย ปทุมนากุล. (2565). ‘การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมยุค Next Normal : การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่’ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (NEUNIC 2022). วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565. ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกฉียงเหนือ ผ่านระบบ Google meet.

ศุภชัย ปทุมนากุล. (2566). ‘การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับ

นานาชาติครั้งที่ 8 (NEUNIC 2022). วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566.

ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกฉียงเหนือ ผ่านระบบ Metavert Online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1. (2566). สารสนเทศทาง

การศึกษา ปีการศึกษา 2566. กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (2566). สระบบสารสนเทศสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2566). แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ. 2566 - 2570). (ออนไลน์)

ได้จาก : https://www.nesdc.go.th/download/Plan13/Doc/Plan13_DraftFinal.pdf.

สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนพัฒนาการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. กระทรวงศึกษาธิการ.

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์. (2562). การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุควิกฤตผู้เรียน. การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรค์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3 : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Kensington English Garden Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

อรรถพล สังขวาสี. (2565) ปลัด ศธ.ชี้เข้ายุค BANI WORLD รวมความปั่นป่วนไว้ทั้งหมด

กระทบการศึกษาโดยตรง มอบนโยบายรับมือ อุดเรียนรู้ถดถอย. ไทยโพสต์.

(ออนไลน์) ได้จาก : https://www.thaipost.net/education-news/255668/

สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566.

อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ. (2564). การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุระเขต 2. วารสาร

มจร.สังคมศาสตร์ปริทัศน์. 10 (3) : 210 -224.

LIBRALIES. (2023). Principles of Management . [Online]. Avaiable :

https://open.lib.umn.edu/principlesmanagement. 15/1/2023.