วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2567) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติดังนี้ 1. ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2.ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  3. ด้านการศึกษา และ 4.สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ใน วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของวารสาร

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอนในสถานศึกษาเอกชน

แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย, สุรีย์ลักษณ์ รักษาเคน, พลอยพัชร์ วัชรสุนทรกิจ, อาทิฐยา วรนิตย์

251-266

การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา

พชร เอ้มะราช, ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์, อภิสิทธิ์ สมศรีสุข

305-320

แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

พระมหาปรัชญ์ อัตถาพร, ภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน, กฤตาภรณ์ ทะราษี, นุชธิดา โยลัย

341-354

การศึกษากระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยต่าง ๆ

บัญชา ศรชัย, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, จตุพร ศรีม่วง

399-406

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในบ้านมั่นคงเกาะสมุย

ธนาคม รื่นพานิช, สมเกียรติ สายธนู, ธีรพร ทองขะโชค, ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี

447-460

พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จสู่การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ทิพวรรณ พานเข็ม, ปกรณ์ชัย สุพัฒน์, นิตยา แข่งขัน, ทิพย์สุดา กุมผัน, ณัฐกร โต๊ะสิงห์, โชติรส นพพลกรัง, มนัญญา นาคสิงห์ทอง

523-536

การยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจใช้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ชุติมันต์ ทีฆกุล, เพชราพรรณ เพชราเวช, ธนภรณ์ สหกลจักร์, ธีรยุทธ อุไกรหงษา, ภูมิชาย สิมมาเคน, สิราวิชญ์ วัชรกาฬ

583-592

การตลาดแบบผสมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วในจังหวัดมุกดาหาร

ปิยขวัญ พันธ์คูณ, สุกัญญา พรทิพย์, นุสรา บุญมาตุ่น, สุภาพร พลเที่ยง, ชัชฎาภรณ์ ทวีบุตร, วีระศักดิ์ สิงห์คำ

593-602

วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

พระครูโกศล สิกขกิจ, สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง, ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

665-676

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปวริศา แก้วมุก, สุรัตน์ ศรีดาเดช , สิทธิชัย มูลเขียน , ประกอบ สาระวรรณ

1103-1114

อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีผลต่อความนิยมของพรรคเพื่อไทย

รภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน, สัณฐาน ชยนนท์

1211-1226

พฤติกรรมผู้บริโภคและองค์ประกอบเว็บไซด์ (7C) ที่ส่งผลต่อการเช่าพระเครื่องและวัตถุมงคลผ่านช่องทางออนไลน์

เพ็ญสุข เกตุมณี, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด, ยรรยง คชรัตน์, นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี, วัชรี พืชผล, พระวัชรพงศ์ สมณกฤษ

1341-1352

การบริหารการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นเลิศของโรงเรียน สอนภาษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สุภรณ์ วิทยฉายา, สังวาร วังแจ่ม, ทัศนีย์ บุญมาภิ, สุรศักดิ์ สุทธสิริ

1543-1554

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

ทัศนีย์ สาแก้ว ปิ่นสวัสดิ์

1741-1754

ความหลากหลายทางเพศในมิติประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์

พีรภัทร ฉัตรพิบูลย์ภูเวียง ห้าวเหิม, วีระนุช แย้มยิ้ม

1765-1780

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมอิเวนต์

มานินทร์ เจริญลาภ, ปณิธาน ทับแสง

1781-1790

การจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาด้วยปาฏิหาริยธรรมเทศนา

พระปลัดยี่แก้ว ธมฺมจาโร (สมงาม), สมชัย ศรีนอก, สมควร นามสีฐาน

1791-1804

การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย

อติพร เกิดเรือง, ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล

1805-1816

รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธีทางพุทธนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

พัฒนา ยอดสะอึ, สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, ศิวกร อินภูษา

1817-1828

DEVELOPMENT OF FLIPPED CLASSROOM TEACHING MODEL TO IMPROVE RESEARCH ABILITY OF UNDERGRADUATE STUDENTS

Qin Jianrong, Areewan Iamsa-ard, Wapee Kong – In, Sarayuth Sethakajorn

1977-1988