การศึกษาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

Main Article Content

ฐิเบษ วงษ์สำราญ
นงลักษณ์ ใจฉลาด

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 จำนวน 148 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คุณภาพของเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่น 0.887 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจัย พบว่า การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.31, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่  3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅= 4.63,  S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ด้านที่ 4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.29,  S.D. = 0.53)  ด้านที่ 2 ด้านการคัดกรองนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.27,  S.D. = 0.61)  ด้านที่ 1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.19,  S.D. = 0.65)  และด้านที่ 5 ด้านการส่งต่อ อยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.12,  S.D. = 0.54)  ตามลำดับ

Article Details

บท
Research Articles

References

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2551). คู่มือครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ช่วงชั้นที่ 1 – ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6). กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (2565) ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 : เข้าถึงได้ : http://www.phitsanulok2.go.th/webplk2/misplk22/ (วันที่ค้นข้อมูล : 10 มีนาคม 2566).

จันทร์ศรี โชติชื่น. (2556). สภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปริญญานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, บุรีรัมย์.

ณัฐริน เจริญเกียรติบวร. (2557). โมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็กพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปริญญานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

เทิดศักดิ์ ยะยอง. (2562). การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านดอยคำ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ปริญญานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, เชียงใหม่.

นูรมาน พิทักษ์สุขสันต์. (2564). การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอสายบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปริญญานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา.

นโยบาย สพฐ เร่งด่วน.( 2565) นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICKPOLICY เข้าถึงได้ :http://www.phitsanulok2.go.th/webplk2/policyplk2/ (วันที่ค้นข้อมูล : 15 มีนาคม 2566).

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ระบบเฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน (2566) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลกเขต 2 เข้าถึงได้ : https://wpds.developsys.net/ (วันที่ค้นข้อมูล

มีนาคม 2566)

วุฒิไกร วุฒิกัมพล. (2556). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ปริญญานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2556). แนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน. กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2559). การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2. (2564). แผนพัฒนาการศึกษ

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564). กลุ่มนโยบายและแผน.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2566). นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.

อรวรรณ ล่องลือฤทธิ์. (2560). คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คู่มือการปฏิบัติงาน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2.

Clea Edwards. (2017). Supporting K-12 Online Learners : Developing a Mentorship Program. Doctor of Education. Arizona state university.

Hoy, W. K. and Miskel,C.G. (2021). Educational Administration : Theory - Research – Practice 4 " ed. Singapore : MeGraw - Hill, Inc