การเรียนรู้ด้วยตนเอง:พหุสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม

Main Article Content

สุธิดา ตันเลิศ

บทคัดย่อ

การเรียนรู้ด้วยตนเองในประเด็นพหุสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมช่วงวันที่ 15-16  กรกฎาคม พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาห้องเรียนอาเซียนศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้นอกชั้นเรียนด้วยการนำตนเอง ชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลในสถานที่เรียนรู้ทางพหุสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม วิธีการดำนเนินการวิจัยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาตัวอย่าง ผลการศึกษานอกชั้นเรียนนั้น ได้สร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาได้เข้าใจประโยชน์ของการเรียนรู้นอกชั้นเรียน พร้อมการเพิ่มศักยภาพของตนเองในการรังสรรค์สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษาใน 3 ช่วงชั้นการเรียนได้

Article Details

บท
Research Articles
Author Biography

สุธิดา ตันเลิศ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Liberal Atrs

References

กนกพร ชุมถนอม,ปรียานัฐ ทริยานนท์,ปวีณา ทองชุม,ภัทราภรณ์ ดวงประภาและนายสุรเดช วงษา.(2566).

กลุ่มพระธาตุพนม บ้านลุงโฮจิมินห์ เเละ อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์. ใบงานประจำสัปดาห์ที่ 7รายวิชา

-63 หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กาญจนพรรณ เตชะเศรษญวิทย์,ภาคภูมิ บัวหอม ,มานิตา ศีลพันธ์ ,ศุภษร คำพันธ์ และเสกสรร สีอ่อน .

(2566).อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน.ใบงานประจำสัปดาห์ที่ 7 รายวิชา1456342-63

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

เกษราภรณ์ สีเนหะ,ราวดี แสงสอน, ณัฐวุฒิ ศรีชนะ,พีรพงค์ บุปผาดาและ อริศรา วิลานันต์.พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า

ราชการ จังหวัดนครพนม (หลังเก่า).(2566).ใบงานประจำสัปดาห์ที่ 7 รายวิชา1456342-63

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เกศรินทร์ บุญมาก,ปฏิวัติ จันทรสาขะ,ปรรัตน์ บุญชู,วรัญญา สิงหนัน, สกาวิณี สุทธิกรณ์ .(2566).โบสถ์คริสต์

วัดสองคอน และด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร.ใบงานประจำสัปดาห์ที่ 7 รายวิชา1456342-63

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชัชวาลย์ อุทา,ทนงศักดิ์ พิลาทอง, ปาริชาติ ชมภูน้อย,รุ้งตะวัน ชินทอง,ศิริลักษณ์ ประเสริฐสังข์,และอริญชัย

ทองมา.(2566). กลุ่ม วัดมโนภิรมย์ และ วัดภูมโนรมย์.ใบงานประจำสัปดาห์ที่ 7 รายวิชา1456342-

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิชัย วงศ์ใหญ่และมารุต พุฒผล.(2564).การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์.กรุงเทพมหานคร:ศูนย์ผู้นำ

นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้. สืบคัน กันยายน 15,2566,จาก

http://www.curriculumandlearning.com/upload/Books/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C_1634518900.pdf

Collier, Caleb. (2022). "Self-Directed Learning: Historical and Theoretical Arguments for Learner

Led Education." Dissertation, Georgia State University. Retrieved September 15, 2023, fromhttps://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=mse_diss

Dewey,Jhon. (1916/1944). Democracy and education. The Free Press.