การยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจใช้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ชุติมันต์ ทีฆกุล
เพชราพรรณ เพชราเวช
ธนภรณ์ สหกลจักร์
ธีรยุทธ อุไกรหงษา
ภูมิชาย สิมมาเคน
สิราวิชญ์ วัชรกาฬ

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์วิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจใช้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามไปรวบรวมความคิดเห็นจำนวน 382 คน และวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลวิจัยพบว่าการยอมรับเทคโนโลยีและการตั้งใจใช้ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่า r = .71 นอกจากนี้ การยอมรับเทคโนโลยียังมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตั้งใจใช้

Article Details

บท
Research Articles

References

Agarwal, R., & Prasad, J. (1997). The role of innovation characteristics

and perceived voluntariness in the acceptance of information technologies. Decision Sciences, 28, 557-582. https://doi.org/10.1111/j. 1540-5915.1997.tb01322.x

Alkraiji, A.L. (2020a). Citizen satisfaction with mandatory E-government

services: a conceptual framework and an empirical validation, IEEE Access, 8, 117253-117265, doi: 10.1109/ ACCESS 2020.3004541.

Beeri I., Uster A., & Vigoda-Gadot E., (2019). Does Performance Management

Relate to Good Governance? A Study of Its Relationship with Citizens' Satisfaction with and Trust in Israeli Local Government. Public Performance and Management Review. 42(2), 241-279, 2019, https://doi. org/10.1080/15309576 2018 1436074

Chotipunyo, W., & Wongpinunwatana, N. (2015). Factors affecting positive attitude and purchase intention towards transgender products via facebook social network website: case study www.facebook.com/toodsdiary, JISB, 1(1), 73-85.

Chen, S.C, Yen. D.C, & Hwang. M.I. (2012). Factors influencing the continuance

intention to the usage of Web 2.0. An empirical study. Comput. Hum. Behav, 28, 933-941.

Davis, F. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340. https://doi.org/10.2307/249008.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/ S15327965PLI1104_01.

Hennig, T.T, Gwinner. K.P, Walsh. G, & Gremler. D.D. (2004). Electronic

word-of-mouth via consumer-opinion platforms. What motivates consumers to articulate themselves on the Internet, 18, 38-52.

Janssen, M., Rana, N.P., Slade, E.L. & Dwivedi, Y.K. (2018. Trustworthiness

of digital government services: deriving a comprehensive theory through interpretive structural modelling. Public Management Review, Vol. 20 No. 5, pp. 647-671

Teerapattanakiat, K. & Kajabark, C. (2019). The relationship between behavior in decision making to purchase products via facebook among of consumers in muang district pattum Thani province, Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 13(2), 79-92.