ปัจจัยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Main Article Content

กนิษฐา ทองคำ
สังวาร วังแจ่ม
ทัศนีย์ บุญมาภิ
สุรศักดิ์ สุทธศิริ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหาแนวทางพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารและครู ปีการศึกษา 2566 จำนวน 322 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ เลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวม   อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านมาตรฐานวิชาการ ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของโรงเรียน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และอันดับสุดท้าย คือด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน


แนวทางการพัฒนา คือ 1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอน จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 2) ควรจัดให้มีงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีห้องน้ำห้องส้วมอย่างเพียงพอ 3) ควรร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน 4) ควรมีแผนประกันอุบัติเหตุที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ปกครอง 5) ควรจัดสรรงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู มีการสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นให้กับบุคลากร 6) ควรเสริมสร้างให้โรงเรียนมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ผู้ปกครองรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ลงทุนในเรื่องของการศึกษา และ7) ควรจัดให้มีห้องเรียนโปรแกรมพิเศษตามความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล

Article Details

บท
Research Articles

References

กันตรัตน์ สุจิตวนิช. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสองภาษาเอกชน A ของผู้ปกครองสำหรับบุตรตรหลานในจังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต.

กาญจนา มักเชียว. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน โรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กิติพงษ์ หนูนามเสริฐ. (2559). ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐในเขตเทศบาลตำบล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กรณีศึกษาบ้านหว้าทอง ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย.

จิรวัฒน์ ศรีเทพหิรัญญา. (2561). ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในเขตอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี.

ชนกันต์ วงษ์สันต์ และคณะ. (2565). ศึกษาเรื่องปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

นิศา ภิรมย์ไกรภักดิ์. (2563). การศึกษาเหตุผลของผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน วิทยาลัยเทคนิค ในจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

นิศาชล สืบแจ้. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิททยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.

บุษรา พรเรืองวงศ์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ จังหวัดขอนแก่น. สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย.

ประกาศิต กิติลาโภ. (2560). ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

ปาณิกา กาญจนหงส์. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก. การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.

มานิตย์ ทองคำ. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 4 สิงหาคม 2566)

ยุวพงษ์ แดงหนำ. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 8 สิงหาคม 2566)

อัจฉราพร กิ่งเล็ก. (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 7 สิงหาคม 2566)

อานนท์ เลี้ยงพรม. (2564). ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(12), 255-267.