ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบทวิ-พหุภาษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5

Main Article Content

อมรรัตน์ แก้ววรรณรัตน์
สาโรจน์ แก้วอรุณ
สุดา เนตรสว่าง
ธรรมรส โชติกุญชร

บทคัดย่อ

            การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม และศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิ-พหุภาษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู จำนวน 80 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ เลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา


           ผลการวิจัยภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิ-พหุภาษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ด้านการคิดสร้างสรรค์ ด้านการมีวิสัยทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรม และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


           แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิ-พหุภาษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 คือ ผู้บริหารควรใช้กระบวนการ PLC พัฒนาองค์กร เน้นการมีส่วนร่วม เล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนโดยใช้กระบวนการ PDCA สนับสนุนให้ครูคิดสร้างสรรค์ คิดกว้างไกล คิดอย่างเป็นระบบ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่ชัดเจน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง


 

Article Details

บท
Research Articles

References

จีราภา ประพันธ์พัฒน์. (2560). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ซานีรา สุมาลี. (2565). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

ญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล. (10 สิงหาคม 2566). สัมภาษณ์. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำ

ขาว. บ้านห้วยน้ำขาว ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ณัฏฐนิชา หามนตรี. (2563). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยลัยราชภัฏชัยภูมิ.

บริพัฒน์ สารผล. (2565). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร.

เบญจมาศ ขวาไทย. (2564). ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2. วิทยานิพนธ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยลัยราชภัฏชัยภูมิ.

ปาริฉัตร นวนทอง. (2565). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2. วิทยานิพนธ์ การบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ปวีณา กันถิน. (2560). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว. (8 สิงหาคม 2566). สัมภาษณ์. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบลาน.

บ้านสบลาน ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ภูริชญา เผือกพรหม. (2563). ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขธรรมมาธิราช.

วรรณา เทียนมี. (8 สิงหาคม 2566). สัมภาษณ์. ผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์.

มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ บ้านหนองกันครุ ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วรรณา เทียนมี และเกษแก้ว ปวนแดง. (บรรณาธิการ). ( ม.ป.ป. ). หลักสูตรทวิ-พหุภาษา.

[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.].

ศิริพร พงษ์เนตร. (2564). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี.

ศิริพรพรรณ์ สียวง. (2564). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยพะเยา.

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. (2561). แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20

ปี พ.ศ. 2561-2580. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่. (2563). คู่มือการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัด

เชียงใหม่. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.].

อาริยา เจ๊ยะหลี. (2563). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร.

วิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เอกชัย กี่สุขพันธ์. (2566, 18 พฤศจิกายน). การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล (School

Management in Digital Era). http://trueplookpanya.com.