ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พักบริเวณแหล่งท่องเที่ยววัดผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Main Article Content

จินตนา สุริยะศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักบริเวณแหล่งท่องเที่ยววัดผาตากเสื้อ 2) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและระดับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พัก และ 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พัก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้บริการที่พัก เป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ และ 2) แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พัก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักบริเวณแหล่งท่องเที่ยววัดผาตากเสื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เลือกที่พักแบบส่วนตัวแยกเป็นหลังๆ โดยติดต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ของที่พักโดยตรง ตัดสินใจด้วยตนเอง และมีค่าใช้จ่าย 601–1,000 บาท/คืน 2) นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญโดยรวมในระดับมากที่สุด และ 3) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการที่พักบริเวณแหล่งท่องเที่ยววัดผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Article Details

บท
Research Articles

References

กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย . (2566). สินค้า GI จังหวัดหนองคาย. (ออนไลน์). แหล่งที่มาhttps://www.ipthailand.go.th/th/ ค้นคว้าเมื่อ 1 ก.พ.2566.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2566). สถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดในประเทศปี 2565. (ออนไลน์). แหล่งที่มา https://tatreviewmagazine.com/article/situation2022-domestic/ ค้นคว้าเมื่อ 1 ก.พ.2566.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2566). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570). กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา. (2558). การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์

ข้อมูล. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จินดา ทับทิมดี. (2564). การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด

สุพรรณบุรี จากส่วนประสมทางการตลาดบริการ. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564). หน้า 446-456.

ชูชัย สมิทธิไกร. (2562). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย.

ณัฐนันท์ ปริยวิศว์ธนะและ มณีเนตร วรชนะนันท์. (2565). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักประเภทรีสอร์ตในจังหวัดตราด. วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565. หน้า 133-147.

เตือนใจ ศรีชะฏา. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่ เมืองพัทยา. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. หน้า 247-259.

ทนาวุธ ทุ่งพรวญ และ ธนกร สิริสุคันธา. (2566). ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง. วารสาร

มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2566). หน้า 615-626.

ธนบวร สิริคุณากรกุล. (2563). การบริหารจัดการคุณภาพการบริการโรงแรมขนาดเล็กที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563). หน้า 71-81.

ธัชชัย มงคลจันทรกุล. (2564). การตัดสินใจและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการรีสอร์ทในเขตจังหวัดตรัง. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565. หน้า 1-18.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ยุทธนา ธรรมเจริญ. (2551). การวิเคราะห์วางแผนและควบคุมทางการตลาด (พฤติกรรมผู้บริโภค).

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วัชราภรณ์ บุญมาเรืองและคณะ. (2565). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงานในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565). หน้า 235-248.

อาทิตย์ พวงนาค. (2560). ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสิตธานี.

Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques (3rd ed.). New York : Wiley and Sons Inc.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.,

Likert, R. 1970 . The Human Resources : Cases and Concept. New York : Hart Cout Brace B . World in Coperated.