การพัฒนาสื่อหนังสือภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการเหยียดรูปลักษณ์และความเห็นอกเห็นใจ สำหรับเด็กประถมศึกษาในช่วงอายุ 10-12 ปี

Main Article Content

ลลิตา เลี่ยมประวัติ
ลำไย สีหามาตย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาสื่อหนังสือภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการเหยียดรูปลักษณ์และความเห็นอกเห็นใจ สำหรับเด็กประถมศึกษาในช่วงอายุ 10-12 ปี โดยใช้สื่อหนังสือภาพในงานวิจัยร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบ P4C และวัดผลด้วยแบบทดสอบความเห็นอกเห็นใจในวัยรุ่นแบบก่อน-หลังทำกิจกรรม จากการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบก่อน-หลังการทำกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบวัดความเห็นอกเห็นใจสำหรับวัยรุ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนทำกิจกรรมอยู่ที่ 27.53 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.83 ของคะแนนเต็ม และมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังทำกิจกรรมของนักเรียน ที่ 30.06 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.15 ซึ่งมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากก่อนทำกิจกรรม 2.53 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.65 และมีอัตราความก้าวหน้าเฉลี่ยของทั้งระดับชั้นอยู่ที่ร้อยละ 6.33 และมีคะแนนประเมินความพึงพอใจสื่อหนังสือภาพจากนักเรียนอยู่ร้อยละ 99.39  

Article Details

บท
Research Articles

References

Apichaya, R. 2019. Talk With a School Therapist About Bullying [In

Thai]. https://aboutmom.co/interview/bullying_inschool/6875/

Dr. Gatemarn, P. 2012. Development and Adaptation of

Adolescents [In Thai]. http://teenage1519.blogspot.com

/2012/07/blog-post.html

Dr. Paweechana, P. 2019. Bad Effects of Bullying on Bullies and

Victims. [In Thai]. https://www.manarom.com/blog/bullying.html

Dr. Chaisintop, S. 2019. Adolescent’s Mental Health [In Thai].

https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generaldoctor/06062014-0847

Dr. Huang. 2020. Philosophy for Children (P4C) [In Thai].

https://wisemention.com/การสอนปรัชญาสำหรับเด็ก/

Embrace Autism. 2022. The Empathy Quotient.

https://embrace-autism.com/empathy-quotient/

Faculty of Psychology, Chulalongkorn University. 2017. Empathy: The

Realization of Others’s Emotions [In Thai].

https://www.psy.chula.ac.th/th/feature-articles/empathy

Kristen. 2019. Using Picture Books With Older Children.

https://childrenslibrarylady.com/using-picture-books-with-older-

children/

Pantong, K. 2007. การศึกษาและพัฒนาการเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นในวัยรุ่น.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Kannika_P.pdf

Pesopas, T (2016), Basic Character Design for The Children.

https://www.chonburi.spu.ac.th/journal/booksearch/upload/1539-

-content_20.pdf

Rayanil, R. 2018. Shaming in Shaming [In Thai].

https://www.psy.chula.ac.th/th/feature-articles/prejudice-in-

prejudice

Taylor, D. & Weinberg, K. 2023. Picture Books Are a Powerful

Tool for Teen Readers. https://www.adlit.org/topics/background-

knowledge/picture-books-are-powerful-tool-teen-

readers%_text=Picture%20books%20are%20also%20useful_visuals

%20at%20the%20same%20time.

The Potential. 2023. Let Children Try to Put Themselves in Someone’s

Shoes: How to Fulfill Empathy in Philosophy Teaching Class: Kru

Piak-Wisit Toramnuay [in Thai]. https://thepotential.org/creative-

learning/empathy-in-the-classroom/

Wassachol Mood Journal, Survival Guide. 2017. BODY SHAME AND HOW

TO OVERCOME IT: Our Bodies belong to who? [In Thai].

http://moodytwenties.com/body-shame/

Wongkumsin, T. 2021. Development of the Empathy of the Students Major

in Psychology at Kasetsart University by Group Counseling Program

[In Thai]. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/248909

Ms. A (Case Study, Anonymous. Interview, February 2, 2024)

Ms. P (Case Study, Anonymous. Interview, January 19, 2024)

Mr. T (Case Study, Anonymous. Interview, January 25, 2024)