การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มยอดขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA)ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่านช่องทางดิจิทัลในพื้นที่เขตพิษณุโลก

Main Article Content

บัวขาว เกษรคุปต์
อนุฉัตร ช่ำชอง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากลยุทธ์การเพิ่มยอดขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่านช่องทางดิจิทัลในพื้นที่เขตพิษณุโลก เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มประชาชนที่สนใจทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในพื้นที่เขตพิษณุโลก จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ผลการศึกษาพบว่า  กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่านช่องทางดิจิทัลในพื้นที่เขตพิษณุโลกควรใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไข เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์บ้านมือสองของทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ให้เป็นเว็บหลักโดยทำธุรกรรมได้ทุกอย่างผ่านช่องทางนี้ อีกทั้งยังสามารถลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการทำธุรกรรมของลูกค้าและธนาคารได้โดยทำผ่านระบบเว็บไซต์บ้านมือสองของทรัพย์สินรอการขาย (NPA)

Article Details

บท
Research Articles

References

กนกพร บุญล้อม. (2564). การศึกษากลยุทธ์การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จักกพันธุ์ แอกทอง. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

ณัชชาณิชย์ ธนพรนภาเศรษฐ์. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่านิยม และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้าวกล่อง 7-11 ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธีศิษฏ์ อธินันท์. (2562). การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA : Non Performing Asset) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์. การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 14. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นันท์นภัส กุนดี. (2564). กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ปัญหาและโอกาสของการส่งออกสินค้าเกษตร ผ่านรูปเเบบ B2B Marketplace ในยุคไทยเเลนด์ 4.0. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา. (2566). วางกลยุทธ์ธุรกิจให้ถูกจุด กับ TOWS Matrix. เข้าถึงได้จาก: https://www.popticles.com/business/tows-matrix/.

ปิยภา แดงเดช. (2565). กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของผู้ประกอบการออนไลน์บนแพลทฟอร์มในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 1(1), 61-70.

พรพรรณ ตาลประเสริฐ. (2559). อิทธิพลของการตลาดแบบดิจิทัลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ. (2566). เจาะลึกเทรนด์อีคอมเมิร์ซไทย ในปี 2566 Thailand E-Commerce Trends 2023 ซุปเปอร์แอปและออนดีมานด์คอมเมิร์ซแข่งเดือด เผยแพร่วันที่ 14 ธันวาคม 2565.” ผู้จัดการออนไลน์. เข้าถึงได้จาก: https://m.mgronline.com/business/detail/9650000118720.

มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ และวรุณ เจตจำเริญชัย. (2563). ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกลยุทธ์การตลาด อสังหาริมทรัพย์มือสอง. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 10(1), 45-69.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2556). ข้อมูลทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์. เข้าถึงได้จาก: https://www.ghbank.co.th.

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techniques. New York : Johe Wiley & Sons. Inc.

Kotler, Philip. (2014). Marketing Management. (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice–Hall.