ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารเจเนอเรชั่นวาย สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

Main Article Content

พงศ์พิสุทธิ์ ดิษฐพรสกุล
ศรีรัฐ โกวงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ 2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การ ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์การ และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยบรรยากาศองค์การ กับความผูกพันต่อองค์การกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการทหารเจเนอเรชั่นวาย สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 290 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test, One-Way ANOVA, LSD และ Pearson Product Correlation Coefficient โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการทหารเจเนอเรชั่นวาย สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย มีระดับความความผูกพันต่อองค์การ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และ S.D. เท่ากับ .53) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ขณะที่ระดับการศึกษา และชั้นยศ มีความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน สำหรับปัจจัยลักษณะงาน พบว่า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ปานกลางในทิศทางตามกัน และปัจจัยบรรยากาศองค์การ พบว่า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ปานกลางในทิศทางตามกัน

Article Details

บท
Research Articles

References

ชวาพร เป็นกล. (2559). ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหิดล.

ทัดเทพ มาระเนตร. (2559). ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม. http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/4581/1/ทัดเทพ%20%20มาระเนตร์.pdf (สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565)

ธนบดี ม่วงแกม และ ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์. (2562). ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 8 (1), 131-142.

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ. (2561). รายงานผลการสำรวจวิถีชีวิตมนุษย์เงินเดือนในมิติการทำงานและ คุณภาพชีวิต. http://www.sabcentre.com/download/article/article2018052408542.pdf (สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565).

ศรีรัฐ โกวงศ์. (2554). ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. สมุทรสาคร: บริษัทพิมพ์ดี.

แสนพล ศรีภูธร. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกลวงศ์ จังหวัดสกลนคร. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้. (2559). New Gen is Now: คนรุ่นใหม่คือพลังแห่งอนาคต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2563). ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2562: การพัฒนา Generation Y เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศ. https://social.nesdc.go.th/social/Portals/0/Documents/ppt_แถลงข่าว%20Q4-2562_2323.pdf (สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565).

Bremner L. N. & Goldenberg I. (2015). Leadership, Perceived Organizational Support, and Organizational Commitment in the Canadian Armed Forces: The Mediating Role of Person–Organization Fit. Turkish Journal of Sociology. 3 (31), 145-168. https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/3686 (Retrieved November 9, 2023).

Berberoglu, A. (2018). Impact of organizational climate on organizational commitment and perceived organizational performance: empirical evidence from public hospitals. BMC Health Services Research 18 (1), 1-9 https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3149-z (Retrieved November 8, 2023).

Kar S. (2018). Managing Generation Y Employees - HR Challenges and Opportunities. https://www.researchgate.net/publication/326548102_Managing_Generation_Y_Employees_-_HR_Challenges_and_Opportunities (Retrieved November 11, 2023).

Liu H. & Qin J. (2015). A Research on Relationship between Generation Y Employees Organizational Commitment and Turnover Intention. Proceedings of the 2015 International Conference on Industrial Technology and Management Science. https://www.atlantis-press.com/proceedings/itms-15/25843100 (Retrieved November 10, 2023).

Ramli Y., Soelton M., Paijan & Khotimah N. (2022). The Effect of Job Characteristics towards the Organizational Commitment of the Employees. International Journal of Emerging Trends in Social Sciences. 8 (1), 1-9. https://ideas.repec.org/a/spi/ijetss/v8y2020i1p1-9id237.html (Retrieved November 8, 2023).

Ranawaka N., Abeysekera N., Nanayakkara R. & Abeysekara C. (2022). Factors Affecting Organizational Commitment of Employees of Base Hospital Wellawaya. The Open University of Sri Lanka. 35 (19), 441-481. https://www.researchgate.net/publication/370802395_FACTORS_AFFECTING_ORGANIZATIONAL_COMMITMENT_OF_EMPLOYEES_OF_BASE_HOSPITAL_WELLAWAYA (Retrieved November 10, 2023).

Stanimir A. (2015). Generation Y-Characteristics of Attitudes on Labour Market. Mediterranean Journal of Social Sciences 6 (2), 22-28. https://www.researchgate.net/publication/276466522_Generation_Y_-_Characteristics_of_Attitudes_on_Labour_Market (Retrieved November 11, 2023).

Yamane, T. (1967). Statistics, An Introductory Analysis. 2nd Ed. New York: Harper and Row.