การศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการเพื่อเพิ่มปริมาณยอดสินเชื่อผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย

Main Article Content

ณัฏฐ์หทัย จันทรพิทักษ์
อริสรา เสยานนท์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการเพื่อเพิ่มปริมาณยอดสินเชื่อผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ จังหวัดเชียงราย ที่เข้ามาสอบถามสินเชื่อผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย จำนวน 300 คน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย และใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไขในการแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางเลือกในการพัฒนาเว็บไซต์สินเชื่อผู้ประกอบการ อพาร์ทเม้นท์ ให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมได้ทุกอย่างผ่านทางออนไลน์ และออฟไลน์ ได้ตลอดเวลา

Article Details

บท
Research Articles

References

เกวรินทร์ วุฒิมานพ และชัยพฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร. โครงการบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ธนาคารกสิกรไทย. (2566). ธุรกิจหอพักและอพาร์ทเม้นท์สร้าง Passive Income มีรายรับทุกเดือน. เข้าถึงได้จาก:https://www.kasikornbank.com.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2556). ข้อมูลทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์. เข้าถึงได้จาก: https://www.ghbank.co.th.

ธนาวุฒิ ซื่อเธียรสกุล. (2563). การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของพนักงานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.

บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด. (2566). DDproperty Thailand Property Market Index – Powered by PropertyGuru DataSense. เข้าถึงได้จาก: https://www.ddproperty.com.

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา. (2566). วางกลยุทธ์ธุรกิจให้ถูกจุด กับ TOWS Matrix. เข้าถึงได้จาก: https://www.popticles.com/.

รักชนก ฤกษ์อังคาร. (2560). พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคาร ออมสินเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ลาวัลย์ สุยะตะ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประชากร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. สารนิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วชิรวิชญ์ แซ่ลี่. (2560). รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการผลิตรังผึ้งหม้อน้ำรถยนต์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เค.พี. เรดิเอเตอร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศิริพร โชติกวิบูลย์. (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย : ประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ไทย. [การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]. https://kukr.lib.ku.ac.th/.

ศุวดี วิเศษยา. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. [วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:94390.

สุรัสดา มีด้วง. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร ออมสินสำนักราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. [วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศิลปากร]. https://sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/19868.

อัฐวีร์ แสงวัฒนานนท์. (2564). พฤติกรรม และส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า (7Cs) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบของกลุ่มผู้บริโภคยุค Millennials ในจังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed.). New York. Harper and Row Publications.