เทคนิคการเล่นซอด้วงและไวโอลินเพื่อการสร้างสรรค์บทเพลงของโกวิทย์ ขันธศิริ

Main Article Content

โกวิทย์ ขันธศิริ
จิระนันท์ โตสิน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเทคนิคการเล่นซอด้วงและไวโอลินมาสร้างสรรค์เป็นทักษะที่น่าสนใจและนำเสนอความหลากหลายในดนตรีที่สร้างขึ้น บางแนวทางที่สามารถใช้ในการผสมผสานซอด้วงและไวโอลิน ศึกษาและทำความเข้าใจเสียงของทั้งสองดนตรี เข้าใจถึงลักษณะเสียงของซอด้วงและไวโอลินอย่างละเอียดเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเล่นและสไตล์ที่แตกต่างกัน ในส่วนของซอด้วงให้เสียงเป็นฐานที่เรียบง่ายและในส่วนของไวโอลินให้เสียงที่สูงสุด การนำเทคนิคพิเศษหรือการให้เสียงซอด้วงที่ต้องใช้ทักษะและเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นบางเทคนิคที่สามารถใช้ในการเล่นซอด้วงสร้างสรรค์โดยนำไปใช้กับไวโอลินจะช่วยให้ดนตรีของคุณมีเอกลักษณ์มีกลิ่นอายของความเป็นไทย การเล่นซอด้วงและไวโอลินการนำเทคนิคระหว่างเทคนิคการเล่นซอด้วงและไวโอลิน หรือการนำเอาเทคนิคการเล่นของดนตรีไทยนำไปสร้างสรรค์กับดนตรีทางตะวันตก บางอย่างใช้การเล่นต่างกันและบางอย่างคล้ายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราสำหรับฝึกด้านเทคนิคซอด้วงแทบไม่มีใครเขียนไว้เลยส่วนใหญ่ เป็นโน้ตเพลงไทย การนำเทคนิคการเล่นซอด้วงและไวโอลินมาสร้างสรรค์ทำให้คุณสามารถนำเสนอเสียงที่ทันสมัยสร้างเพลงที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างประสบการณ์ดนตรีที่น่าจดจำสำหรับผู้ฟัง การผสมผสานทักษะและความคิดสร้างสรรค์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักดนตรีทุกคนที่ต้องการที่จะนำเสนอดนตรีที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจถ้าหากมีอยู่ก็คงน้อยมากทีเดียว ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ด้านทักษะที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติตลอดมา

Article Details

บท
Articles

References

ณัฐชยา นัจจนาวากุล.(2555).ดนตรีฝรั่งในกรุ่งสยาม : พัฒนาการดนตรีตะวันตกในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ.2384-2484 “วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวิทยา มหาวิทยามหิดล

บุญช่วย โสวัตร. (2539). ทฤษฎีดุริยางค์ไทย. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. (2559). ปฐมบทดนตรีไทย. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พิชิต ชัยเสรี. (2559). สังคีตลักษณ์วิเคราะห์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยสุกรี

ภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่น. (2556). การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงซออู้ของครู

ฉลวย จิยะจันทร์.การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาดนตรีศึกษา, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. (2544). เกณฑ์มาตรฐานดนตรี

ไทยและเกณฑ์การประเมิน. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

อุทิศ นาคสวัสดิ์.(2546).ทฤษฎีและหลักปฏิบัติดนตรีไทยและพจนานุกรมดนตรีไทย : จัดพิมพ์เพื่อ

เป็นที่ระลึกในโอกาส 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์.กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

Galamian, I. (1962). Principles of violin playing and teaching (Dover ed. 2013).

New York: Dover Publications.

Hallam, S. (2018). Commentary: Instrumental music. In G. F. W. Gary E.

McPherson (Ed.), Vocal, Instrumental, and Ensemble Learning and Teaching an Oxford