การศึกษากระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยต่าง ๆ

Main Article Content

บัญชา ศรชัย
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
จตุพร ศรีม่วง

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และนำเสนอในรูปแบบการพรรณนา ผลวิจัยพบว่า การจัดกระบวนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมัยสุโขทัยยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนถึงการจัดริ้วขบวนเรือ เพียงแต่กล่าวถึง การใช้เรือออกไปลอยกระทง หรือพิธีจองเปรียง ณ กลางสระน้ำ และการเผาเทียนเล่นไฟในคืนเพ็ญเดือนสิบสอง สมัยกรุงศรีอยุธยากระบวนพยุหยาตราชลมารค จะเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปบำเพ็ญพระราชกุศลกรานกฐิน หรือพระราชพิธีที่สำคัญ สมัยกรุงธนบุรีจะมีการสร้างเรือพระราชพิธีขึ้นสำหรับใช้ในราชการศึกสงคราม และสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1-10 พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการส่วนพระองค์ และที่เป็นการพระราชพิธี เช่น พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในลักษณะกระบวนพยุหยาตรากรีทาทัพเรืออย่างโบราณ ส่วนในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายจะมีการจัดกระบวนพยุหยาตรา 2 กระบวน คือ กระบวนพยุหยาตราใหญ่ และกระบวนพยุหยาตราน้อย

Article Details

บท
Research Articles

References

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร. (2567). บทความ เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราชลมารค.

https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId.

จิรายุ ทวีเผ่าภาคิน. (2562). พิพิธภัณฑสถานกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค. บัณฑิตวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ทวีศักดิ์ เวนาณรงค์. (2567). กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค. https://www.finearts.go.th/

Storage.

ธำมรงค์ ทรงธรรม. (2562). กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคดี. กรุงเทพฯ : เค.พับลิชิ่ง

ธีรยุทธ ตุ้มฉาย. (2549). การเห่เรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2567). กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค. https://stang.sc.mahidol.ac.

th/stangmuseum/pdf/RoyalBarges.

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. (2567). กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค.

https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.

สำนักข่าวบีบีซีไทย. (2567). ราชาภิเษก : พยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรกในรัชกาลที่ 10.

https://www.bbc.com/thai/thailand-50756483

อิทธิพล เพ็ชรงาม และคณะ. (2562). ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิชซิ่ง.