แนวทางการเพิ่มคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

Main Article Content

อารีนันท์ แท็ดดี้
ลีลาวดี พัฒนรัชต์

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการ และภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต สาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใจ และแนวทางเลือกที่แนะนำ คือ แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพบริการ เป็นแนวทางที่ธนาคารสามารถดำเนินการได้ทันทีควบคู่ไปกับแนวทางที่ 1 และเป็นแนวทางที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าแนวทางที่ 1 ด้วยการพัฒนาคุณภาพบริการและเพื่อเป็นการส่งมอบประสบการณ์จากการใช้บริการอันน่าประทับให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Article Details

บท
Research Articles

References

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2566). ข้อมูลทั่วไป. เข้าถึงได้จาก: https://www.bot.or.th/.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2566). ข้อมูลทั่วไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์. เข้าถึงได้จาก: https://www.ghbank.co.th.

โศภิษฐา เต็มรัตน์. (2561). คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำในโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม.

สุชารัตน์ บุญประคอง. (2565). คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด (มหาชน) ในเขตนครปฐม. (วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม.

สุพิชญา ดุริยพันธุ์. (2561). ภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคาร: กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน)ในเขตจังหวัดปทุมธานี. เข้าถึงได้จาก: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/3473

อุดม สมบูรณ์ผล. (2564). การจัดการคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการซ้ำโรงแรม ขนาดเล็กของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, 7(2). 197-207.

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row.