การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการสาขา สายงานกลุ่มงานสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Main Article Content

ฐานิศร งานรีบเร็ว
อัศวิณ ปสุธรรม

บทคัดย่อ

            การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการสาขา สายงานกลุ่มงานสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยเป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงาน สายงานกลุ่มงานสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จากการตอบแบบประเมินที่ออกแบบจากการเทียบเคียงแบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผู้นำตามแนวคิดของ Bass โดยงานวิจัยได้ศึกษาจากองค์ประกอบทางพฤติกรรมเฉพาะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ผู้นำมีระดับการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของตนเองอยู่ในระดับสูงมากในแต่ละองค์ประกอบทางพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน โดยผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำในระดับสูงมาก และรับรู้องค์ประกอบทางพฤติกรรมของผู้นำมากที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลำดับ อีกทั้งยังพบว่ามีความแตกต่าง หรือช่องว่างของการรับรู้ภาวะผู้นำการ เปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นได้ว่าความแตกต่างหรือ ช่องว่างของการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประสิทธิภาพใน การทำงานของคนในองค์กร ผลการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในองค์การของผู้นำในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือกในระดับผู้บังคับบัญชา การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในองค์การ รวมถึงการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพิ่มขึ้น และยังเป็นแนวทางในการทำการศึกษาวิจัยในเรื่องการรับรู้ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อไป

Article Details

บท
Research Articles

References

ชนาพล จั่นลา. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทำงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 9(33), 325-334.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2566). รายงานประจำปี 2565. สืบค้นจาก https://www.ghbank.co.th. สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2566.

ปัณฑ์ชนิต โมฬี. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานโรงซ่อมอากาศยาน เพื่อศึกษาการรับรู้ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานภายในโรงซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง. การศึกษาค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ภัทราพร เจษฎาพัฒนพงศ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน). การศึกษาค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

อัฒนศักดิ์ สิทธิ. (2561). องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30(3), pp. 607-610.