ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยครูฉี่จิ้ง

Main Article Content

YEXIN DENG
ชัชชญา พีระธรณิศร์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยครูฉี่จิ้ง 2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยครูฉี่จิ้ง โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ( quantitative research) กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาจีนปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 263 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยครูฉี่จิ้งทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาจีน ทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกันระหว่างเพศ อย่างไม่มีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในชั้นปี โดยภาพรวมและรายด้าน สภาวะผู้นำแบบรับใช้และสภาวะผู้นำตามสภาพจริง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาจีนที่ศึกษา สาขา สภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ สภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณ และสภาวะผู้นำตามสภาพจริง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
Research Articles

References

ณัฐกานต์ ปิ่นเกสร และมะดาโอะ สุหลง. (2562). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารองค์การส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชียฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 9(1). น. 107.

ภูริส ภูมิประเทศ และ ตรีชฎา สุขเกษม. (2562). ภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์.

Chaiyaphum, B. (2007). The study of the characteristics of the leader and the atmosphere of Catholic School under Faculty of Pakinee Phragumun Jesus. Independent Study of Education in Educational Administration, Srinakharinwirot University.

Faiyuea, R. (2012). The Guidelines for Student Leadership Development of Student Leaders of Pibulsongkram Rajabhat University. Master of Art Field of Study Development Strategy, Pibulsongkram Rajabhat University.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.

Meemoei, T. (2010). Leadership, service and spiritual leadership, spiritual servants in the organization, the results of the performance of the top management, food industry in Bangkok. Master of Science Thesis in Psychology, Kasetsart University.

Phatipun, K. (2013). Creative leadership. Bangkok: The Blue Curtain.

Thippayanech, K. (2012). Study of the model of spiritual leadership equation for basic school administration. Doctor of Education Dissertation in Educational Administration, Khonkaen University.