การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมอิเวนต์

Main Article Content

มานินทร์ เจริญลาภ
ปณิธาน ทับแสง

บทคัดย่อ

          ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการจัดงานอิเวนต์ เทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อต้องสนองความต้องการของผู้เข้าร่วม และให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ความบันเทิงใหม่ ๆ อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล การสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลให้กับผู้เข้าร่วม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้เข้าร่วม เพื่อนำมาพัฒนาการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล การสร้างระบบสนทนาอัตโนมัติและผู้ช่วยเสมือน การรวบรวมเนื้อหาและกำหนดรูปแบบการจัดงาน โดยรวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ นำมาเผยแพร่แบ่งปันในรูปแบบใหม่ ให้มีวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจ การตลาดและการส่งเสริมการตลาด ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลประชากร ทำให้สามารถสร้างลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างละเอียด เข้าใจว่าใครคือผู้เข้าร่วมในอุดมคติ และใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารประจำแบบอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมล การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร ประกอบด้วย การเลือกสถานที่ การกำหนดพนักงาน และการขนส่งอุปกรณ์ และการสร้างเครือข่ายให้กับผู้เข้าร่วม

Article Details

บท
Articles

References

การเงินธนาคาร. (2024, 26 กุมภาพันธ์). อุตสาหกรรมไมซ์ ปี 67 โตสวย อีเวนต์-คอนเสิร์ตไทย ต่างชาติจ่อคิวยาวถึงสิ้นปี. MB การเงินธนาคาร. https://moneyandbanking.co.th/2024/93486/

นวภัทร ศุภศีลวัต, และ สุนันฑา สดสี. (2561). การพัฒนาระบบ Chatbot ในการค้า เพื่อการส่งข้อความออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018) (น. 599-604). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

พิรพัฒน์ จันทร ( 2566). ระบบแชทบอทอัจฉริยะเพื่อการให้คำปรึกษาทางการเรียน กรณีศึกษาคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม. (รายงานการวิจัย). มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ลงทุนศาสตร์. (2566, 6 ตุลาคม). การเติบโตของวงการอุตสาหกรรม Event. ลงทุนศาสตร์. https://www.investerest.co/business/event-industry/

สาวิตรี รินวงษ์. (2023, 22 มีนาคม). อีเวนต์แน่น!ดันตลาดปีนี้ฟื้น ห่วงปี 67 รัฐเบิกจ่ายล่าช้าฉุดธุรกิจสะดุดยาว. กรุงเทพธุรกิจ. https://www.bangkokbiznews.com/business/business/1096119

เสรี วงษ์มณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: วิสิทธิ์พัฒนา.

อรพิม ประสงค์. (ม.ป.ป.). ความรู้เบื้องต้นและประวัติของปัญญาประดิษฐ์: ความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์และการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพ. https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/1529283558.b2240f7ca5574bfd419ef062752e05ff.pdf

อนุเทพ ชมพูธวัช และสิริกัญญา ชมพูธวัช. (2565). วิจัยพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติและแพลตฟอร์มระบบผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ. (รายงานการวิจัย). กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม.

Abdul Halim A. H., Zamzuri, N. H., & Ghazali. A. R., (2023). The Transformative Role of Artificial Intelligence in the Event Management Industry. Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship. 8(2), 98-106.

admin.d. (2020, April 15). 7 ประโยชน์การทำ Content Curation ที่คุณจะได้รับ คือ?. KO AI FIRST. https://www.ko.in.th/

Any i media. (2023, Nov 21). เทรนด์จัดอีเวนต์ควบคู่ AI โอกาสเฉิดฉายที่ Event Organizer ต้องปรับให้ทันความสนใจของคน Gen ใหม่. Any I. https://www.anyimedia.com/trend-organizing-ai-with-events-for-the-new-generation-customer

Cobanoglu, C., Dogan, S., Berezina, K., and Collins, G. (2021). Hospitality & Tourism Information Technology. University of South Florida M3 Publishing 2021.

Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M. A., Singh, R. P., & Suman, R. (2022). Artificial intelligence (AI) applications for marketing: A literature-based study. International Journal of Intelligent Networks, 3, 119-132. doi:10.1016/j.ijin.2022.08.005

Mice Intelligence center and TCEB. (n.d.). ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือกุญแจสู่อนาคตสำหรับธุรกิจไมซ์. Mice intelligence center Thailand convention and exhibition bureau

MICE Intelligence Team. (2022, 19 Oct). Tech for Meetings สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานประชุมผ่านเทคโนโลยี. Mice Intelligence center. https://intelligence.businesseventsthailand.com/en/blog/tech-for- meetings