ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของธุรกิจคาร์แคร์ในจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

ปิยะฉัตร กัลยาบาล

บทคัดย่อ

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของธุรกิจคาร์แคร์ในจังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานหรือลูกจ้างร้านคาร์แคร์ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ด้านความสัมพันธ์ต่อองค์กร และด้านผลตอบแทนส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของธุรกิจคาร์แคร์ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
Research Articles

References

กฤตภาคิน มิ่งโสภา, บุษกร วัฒนบุตร และวิโรชน์ หมื่นเทพ. (2566). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง. 12(3), 31-50

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2564). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ธุรกิจคาร์แคร์. (2566). จากhttp://socialintegrated.com.

นิตนา ฐานิตธนกร และธนกฤต เศรษฐ์ศิริโชค. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ ซ่อมรถยนต์. วารสารนักบริหาร, 6(2), 113 - 128.

ปฏิมากร ทิพเลิศ. (2564). แรงจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร. (วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล, ธัญวฤณ วัทโล และวิลาสิณี สุดประเสริฐ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท เอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด. วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น. 2(3), 27-39.

ลลิตา จันทร์งาม. (2559). ปัจจัยที่ส่งลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วรรณา ยงพิศาลภพ. (2563). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสำหกรรม ปี 2563-65: อุตสำหกรรมรถยนต์. จาก https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Hi-techIndustries/Automobiles/IO/io-automobile-20.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2566). ผลการวิเคราะห์คาร์แคร์เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ. (ออนไลน์). จาก: https://www.kasikornresearch.com/th.

สราลี ขุนเพ็ง. (2566). แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ : กรณีศึกษา พนักงานบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน). (การค้นคว้าอิสระโครงการทวิปริญญาโท หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Cochran W.G., (1953). Sampling Techniques. New York : Johe Wiley & Sons. Inc.